Skip to content
Government and ministries
Media
Valtioneuvosto frontpage

Regeringen föreslår att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter ska slopas

Social- och hälsovårdsministeriet
5.9.2021 15.38
Pressmeddelande 246

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där den bland annat föreslår att kravet om ett säkerhetsavstånd på två meter ska strykas i lagen om smittsamma sjukdomar.

I propositionen föreslås att den temporära 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar ska ändras. Paragrafen gäller förutsättningarna för användning av lokaler avsedda för kunder och deltagare, och syftet med den är att förhindra spridning av coronavirusepidemin. I paragrafen vill man stryka de exakta kraven i definitionen av närkontakt samt det incidenstal som är ett kriterium för tillämpningen. Genom ändringen stryks både kravet om två meter och kravet om 15 minuter i definitionen. 

I fortsättningen skulle regionförvaltningsverket eller kommunen göra en sammanhangsbaserad definition av närkontakt. De bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller förutsättningar för användning av lokaler gäller till slutet av året.

Förslaget förändrar inte myndigheternas rätt och skyldighet att fatta sådana beslut som kan förhindra att covid 19-epidemin sprider sig, om situationen så kräver. Enligt propositionen kan regionförvaltningsverket eller de kommunorgan som är ansvariga för att förhindra smittsamma sjukdomar fatta besluten om förutsättningarna när det gäller det egna området, om det konstateras sådana sjukdomskluster inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedömning medför en betydande risk för spridning av nya smittor inom området. Paragrafen får tillämpas om epidemiläget försämras avsevärt enligt sakkunnigbedömningarna. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected]
Maija Neva, jurist, [email protected]

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Back to top