Skip to content
Government and ministries
Media
Valtioneuvosto frontpage

Beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan genom att kartlägga behoven att ändra lagstiftningen 

Inrikesministeriet
24.11.2021 13.36 | Publicerad på svenska 24.11.2021 kl. 16.03
Pressmeddelande 151/2021
Lagbok.
Kuva: Laura Kotila (VNK)

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att bedöma eventuella behov att ändra lagstiftningen med tanke på beredskapen för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. I projektet bedöms hur man genom gällande lagstiftning kan förbereda sig för och reagera på sådan hybridpåverkan samt eventuella behov att ändra lagstiftningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde. 

Under den senaste tiden har Europeiska unionens yttre gränser upprepade gånger varit föremål för hybridpåverkan. Åren 2015–2016 var också Finland tillsammans med Norge föremål för hybridpåverkan. I dessa situationer har stora mängder asylsökande använts som metod för hybridpåverkan. Det är fråga om ett större antal asylsökande än i en normal situation.

Myndigheterna ska ha tillräckliga befogenheter att reagera på störningssituationer till följd av hybridpåverkan

Det behövs många olika typer av operativa, juridiska, diplomatiska och ekonomiska metoder för att hantera hybridhot.

Också Finland behöver se över de möjligheter som den nationella lagstiftningen erbjuder för att myndigheterna ska ha tillräckliga befogenheter att på ett förebyggande, proportionellt och effektivt sätt reagera på störningssituationer till följd av hybridpåverkan som gäller migration.

I projektet granskas i synnerhet utlänningslagen, lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel samt gränsbevakningslagen.

Projektets arbetsgrupp lägger fram sitt förslag till behövliga lagändringar, varefter det är meningen att ändringarna ska beredas vid inrikesministeriet utan dröjsmål.

En arbetsgrupp har tillsatts för projektet. Projektets mandatperiod är 24.11.2021–21.1.2022.

Ytterligare information: 
Minna Hulkkonen, avdelningschef och arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 488 600, [email protected] 
Riitta Koponen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295488 610, [email protected]

Back to top