Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Inrikesminister Ohisalo presenterar teman under Finlands EU-ordförandeskap för Europaparlamentet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2019 11.11
Pressmeddelande 61/2019

Inrikesminister Maria Ohisalo och justitieminister Anna-Maja Henriksson presenterar teman under Finlands EU-ordförandeskap för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) i Bryssel den 4 september.

– EU och medlemsstaterna bör fortsätta och utveckla sitt samarbete för att garantera den inre säkerheten. Vi måste förbereda oss för de utmaningar som den föränderliga omvärlden för med sig så att vi kan säkerställa vår förmåga att svara mot nya hot i framtiden, konstaterar minister Ohisalo.

Som ordförandeland diskuterar Finland den framtida riktningen för EU:s inre säkerhet. Det centrala är effektivisering av det operativa samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna samt rollen för EU-myndigheterna inom området för rättsliga och inrikes frågor. Också förebyggandet av våldsbejakande radikalisering, terrorismbekämpningen samt bekämpningen av it-brottslighet och cyberhot diskuteras.

Bättre migrationshantering är ett centralt tema under Finlands EU-ordförandeskap. Detta kräver samarbete med länder utanför EU samt åtgärder vid EU:s yttre gränser och i medlemsstaterna. Sådana åtgärder är bl.a. uppföljning i realtid av rutterna för migration samt utveckling av EU:s gemensamma asyl- och återvändandepolitik på ett hållbart sätt.

– Det är nödvändigt att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet, om vi vill ha ett system som fungerar bättre än för närvarande och som också kan svara på ökningen av migrationen. Finlands mål är att som en del av en mer omfattande diskussion om migrationens framtid föra en konstruktiv tematisk diskussion om de förslag som ligger på bordet och att försöka bygga upp förtroende mellan medlemsländerna, framhäver Ohisalo.

Under de fyra senaste åren har diskussionen om migrationen fokuserat på rättvis ansvarsfördelning. I praktiken handlar det i synnerhet om hur de asylsökande som anlänt till EU eventuellt flyttas från en medlemsstat som utsatts för ett orimligt stort migrationstryck till andra EU-länder. Dessa frågor är också en central orsak till att det har varit svårt att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet. Men diskussionen kring dessa frågor måste fortsätta.

I det tal som inrikesminister Ohisalo höll för utskottet lyfte hon fram också främjandet av EU-finansieringen för migration, gränskontroll och inre säkerhet, som är ett av de viktigaste målen under Finlands EU-ordförandeskap.

– Genom EU-finansiering kan man svara på de utmaningar som migrationen ställer, främja lagliga gränsövergångar samt förhindra olaglig inresa och gränsöverskridande brottslighet. Ett gemensamt mål bör vara att bekämpa terrorism, våldsbejakande radikalisering och annan allvarlig brottslighet. Vi måste säkerställa flexibiliteten i fråga om användningen av EU-finansieringen och beakta de ständiga förändringarna i vår omvärld, säger inrikesminister Ohisalo.

Ytterligare information

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, [email protected]

Back to top