Skip to content
Government and ministries
Media

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar 55 %-paketet och utvecklandet av den inre marknaden

Arbets- och näringsministeriet
27.9.2021 12.36
Pressmeddelande
Kuvassa ministeri Haatainen ja ministeri Lintilä

Teman för diskussionerna i konkurrenskraftsrådet är EU:s 55 %-paket, dvs. klimatpaketet ur industrins synvinkel, vilken roll bättre lagstiftning spelar i utvecklandet av EU:s konkurrenskraft och av verksamheten på den inre marknaden samt reformen av förvaltningen av det europeiska forskningsområdet.

EU:s konkurrenskraftsråd sammanträder i Bryssel den 28–29 september 2021. Ministrarna med ansvar för den inre marknaden och industripolitiken möts den 29 september. Vid mötet representeras Finland av arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä.

EU:s 55 %-paket skapar nya möjligheter till affärsverksamhet

Ministrarna diskuterar genomförandet av den nya industristrategi för Europa som uppdaterades våren 2021, påskyndandet av den gröna omställningen och 55%-paketet ur industrins synpunkt som kommissionen publicerade i juli. Syftet med 55 %-paketet är att säkerställa att EU uppnår sitt klimatmål 2030, då EU:s utsläpp av växthusgaser ska vara 55 procent lägre jämfört med 1990.

”Den europeiska industrin spelar en central roll i genomförandet av EU:s klimatpaket och i ibruktagandet av nya energilösningar. EU-lagstiftningen ska på alla sätt stödja och främja innovationer och digitala lösningar genom vilka industrin på bästa sätt kan dra nytta av de möjligheter som den gröna omställningen innebär”, säger näringsminister Lintilä.

Omställningen till en koldioxidneutral verksamhetsmodell som är baserad på cirkulär ekonomi skapar affärsmöjligheter och öppnar marknader för högklassiga återvinningsmaterial, ren teknik och innovationer. Hållbara lösningar inom bioekonomi är också en del av EU:s strategiska verktyg. Klimatmålen ska vara ambitiösa, men åtgärdernas konsekvenser för konkurrenskraften ska samtidigt beaktas på ett täckande sätt.

Investeringar i forskning, utbildning och innovationer som förnyar industrin är en förutsättning för den europeiska industrins och företagens konkurrenskraft och omställning till en koldoxidneutral ekonomi. Finland betonar att de förhandlingar som gäller 55 %-paketet måste framskrida snabbt för att det ska finnas tillräckligt med tid att genomföra klimatåtgärderna.

Bra reglering möjliggör en effektiv inre marknad

På ministrarnas agenda står också diskussionen om bättre reglering. Genom bättre reglering främjas ekonomisk återhämtning och ny tillväxt. Regeringsprogrammet och statsrådets EU-redogörelse innehåller flera föresatser om utveckling av kvaliteten på EU:s lagberedning och lagstiftning.

”Grunden för EU:s inre marknad och konkurrenskraft är en välfungerande regleringsmiljö. EU-regleringen ska vara tydlig, effektiv och verkningsfull”, säger arbetsminister Haatainen.

Beslutsfattandet ska vara grundat i tillräckligt omfattande konsekvensbedömningar. Finland stöder kommissionens mål att utveckla konsekvensbedömningen. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid tryggandet av små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar, till exempel genom att man undviker att öka den administrativa bördan. Välberedda och klara EU-rättsakter stöder också ett effektivt nationellt genomförande, vilket främjar tillgodoseendet av medborgarnas och företagens rättigheter.

Finland understöder EU:s strategiarbete för internationellt samarbete inom forskning och innovationer

Ministrarna med ansvar för forskning och innovationer sammanträder tisdagen den 28 september. Finland representeras vid mötet av Finlands Coreper I-ambassadör vid Finlands EU-beskickning Tuuli-Maaria Aalto som ställföreträdare för näringsminister Mika Lintilä.

På konkurrenskraftsrådets möte godkänns rådets slutsatser om internationellt samarbete inom forskning och innovationer. Finland välkomnar EU:s strategiarbete för internationellt samarbete inom forskning och innovationer. Dessutom diskuterar ministrarna utvecklandet och genomförandet av förvaltningen inom det europeiska forskningsområdet.

Mer information: 

Leila Vilhunen, arbetsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, +358 295 047 120
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, +358 295 047 171
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig (konkurrenskraftssamordnare), arbets- och näringsministeriet, +358 295 047 177

Back to top