Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Siirtolaisuusinstituutin selvitys tukee ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemistä nostamalla esiin kehittämistarpeita viranomaistyössä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2022 11.21
Tiedote
Miehen käsi, joka allekirjoittaa sopimusta

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ennakoidaan Suomessa lisääntyvän, kun työvoiman maahanmuutto kasvaa. Ongelmien ehkäiseminen edellyttää lisää tietoa hyväksikäyttöön liittyvistä ilmiöistä ja nykyistä laajempaa panostusta viranomaisten resursseihin ja yhteistyöhön. 

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi keväällä 2021 Siirtolaisuusinstituutilta selvityksen viranomaistyön tuen tarpeista ja tietokatveista ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyssä. Nyt valmistunut selvitys tukee erityisesti 1.10.2021 voimaan tulleen ulkomaalaislain muutoksen (554/2021) toimeenpanemista Maahanmuuttovirastossa. 

Lainmuutoksen myötä ulkomaalaislakiin lisättiin uudet, erityiset lupatyypit työperäisen hyväksikäytön uhrille. Tämä tarkoittaa Maahanmuuttovirastolle uudenlaisia harkintatehtäviä, joihin liittyvät hallinto- ja oikeuskäytännöt kehittyvät vasta ajan myötä.

”Työvoiman maahanmuuton edistäminen edellyttää myös tehokkaita toimia hyväksikäytön torjumisessa. Maahanmuuttovirasto tarvitsee kaiken mahdollisen tuen onnistuakseen vaativassa tehtävässään. Siirtolaisuusinstituutin selvitys nostaa esiin kehityskohteita ja helpottaa näin osaltaan viranomaisten työtä”, toteaa työministeri Tuula Haatainen.

Pelkkä valvonta ei riitä

Selvityksessä on paikannettu useita kehittämistarpeita viranomaistyössä ja esitetty toimenpide-ehdotuksia, joilla viranomaisten toimintaa voidaan parantaa. 

Keskeinen johtopäätös on, että työmarkkinoiden kansainvälistyminen ja uusi lakimuutos korostavat nykyisten lupa- ja valvontatehtävien rinnalla entistä vahvemmin myös viranomaisten roolia ulkomaisen työvoiman oikeuksien turvaajana. Rakentamalla luottamusta viranomaisten ja uhrien välille hyväksikäytön uhreja voidaan rohkaista kertomaan hyväksikäyttöepäilyistään viranomaisille ilman turhaa pelkoa. 

”Erikoistuneilla viranomaisilla on paljon asiantuntemusta työperäisen hyväksikäytön ehkäisystä, mutta toiminnan laajentaminen ja tehostaminen kansallisella tasolla edellyttää eri viranomaisilta toimintamallien sujuvoittamista ja selkeämpiä tavoitteita”, korostaa Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Mika Raunio. 

Toimenpide-ehdotukset arvioidaan ja niiden toimeenpano valmistellaan asianomaisilla hallinnonaloilla siten, että ne tukevat ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemistä mahdollisimman hyvin. 

Lisätiedot: 
Työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 0295 047 372
Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen, p. 050 3960162
Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Mika Raunio, p. 050 327 6364

Back to top