Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Migrationsinstitutets utredning stöder förebyggandet av utnyttjande av utländsk arbetskraft genom att lyfta fram utvecklingsbehov i myndighetsarbetet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2022 11.21
Pressmeddelande
Mannen skriver under kontraktet.

Utnyttjandet av utländsk arbetskraft förutspås öka i Finland när arbetskraftsinvandringen ökar. För att problem ska kunna förebyggas krävs det mer information om fenomen i anslutning till utnyttjande och mer omfattande satsningar på myndigheternas resurser och samarbete än för närvarande. 

Arbets- och näringsministeriet beställde våren 2021 av Migrationsinstitutet en utredning om behoven av stöd för myndighetsarbetet och om informationsluckor i förebyggandet av utnyttjande av utländsk arbetskraft. Den nu färdigställda utredningen stöder särskilt verkställandet av den ändring av utlänningslagen (554/2021) som trädde i kraft den 1 oktober 2021 vid Migrationsverket. 

I och med lagändringen fogades till utlänningslagen nya, särskilda typer av tillstånd för offer för arbetsrelaterat utnyttjande. Detta innebär nya slags prövningsuppgifter för Migrationsverket. Förvaltnings- och rättspraxisen i anslutning till dessa utvecklas först med tiden.

”För att främja arbetskraftsinvandringen krävs också effektiva åtgärder för att bekämpa utnyttjande. Migrationsverket behöver allt möjligt stöd för att lyckas i sina krävande uppgifter. Migrationsinstitutets utredning lyfter fram utvecklingsobjekt och underlättar på så sätt myndigheternas arbete”, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen.

Det räcker inte med enbart tillsyn

Utredningen har lokaliserat flera utvecklingsbehov i myndigheternas arbete och lagt fram förslag till åtgärder för att förbättra myndigheternas verksamhet. 

En central slutsats är att internationaliseringen på arbetsmarknaden och den nya lagändringen vid sidan av de nuvarande tillstånds- och tillsynsuppgifterna också i allt högre grad framhäver myndigheternas roll som tryggare av den utländska arbetskraftens rättigheter. Genom att bygga upp förtroendet mellan myndigheterna och offren kan offren för utnyttjande uppmuntras att utan onödig rädsla informera myndigheterna om sina misstankar om utnyttjande. 

”De specialiserade myndigheterna har mycket sakkunskap om förebyggande av arbetsrelaterat utnyttjande, men en utvidgning och effektivisering av verksamheten på nationell nivå förutsätter att de olika myndigheterna gör verksamhetsmodellerna smidigare och har tydligare mål”, betonar Mika Raunio, specialforskare vid Migrationsinstitutet. 

Åtgärdsförslagen bedöms och verkställandet av dem bereds inom de berörda förvaltningsområdena så att de så bra som möjligt stöder förebyggandet av utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

Ytterligare information: 
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0162
Mika Raunio, specialforskare, Migrationsinstitutet, tfn 050 327 6364

Back to top