Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Jobbkanalen Ab börjar anställa sådana partiellt arbetsföra personer som har det svårast på arbetsmarknaden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 13.46
Pressmeddelande

Det helt statsägda specialuppgiftsbolaget Jobbkanalen Ab börjar anställa sådana partiellt arbetsföra personer som har det svårast på arbetsmarknaden. Regeringen föreslog den 31 mars att lagen om Jobbkanalen Ab ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 1 april. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2022.

Jobbkanalen ska sysselsätta sådana partiellt arbetsföra arbetslösa som har det allra svårast att få jobb, men som vill arbeta. Bolagets mål är att förbättra och stödja deras kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter så att så många som möjligt av dem kan gå vidare från Jobbkanalen till ett anställningsförhållande på den öppna arbetsmarknaden. 

Bolaget inleder sin verksamhet stegvis och sysselsätter partiellt arbetsföra i takt med att bolagets affärsverksamhet utökas. Målet är att bolaget ska ha cirka 1 000 partiellt arbetsföra som anställda efter att verksamheten har blivit etablerad. 

Arbets- och näringsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning. 

Jobbkanalens verksamhet inleds stegvis efter att bolagets operativa ledning har utsetts och affärsverksamheten har kommit igång. Avsikten är att bolaget inledningsvis har några kundföretag och att verksamheten därefter utvidgas till fler branscher och regioner. 

Bolagets verksamhet finansieras genom att bolaget i statsbudgeten anvisas ett grundkapital på 20 miljoner euro ur Finlands program för hållbar tillväxt (EU:s facilitet för återhämtning och resiliens RRF). Dessutom får bolaget ett årligt anslag på 10 miljoner euro i form av statsunderstöd. Tanken är att åtminstone en tredjedel av bolagets inkomster ska komma från försäljning av tjänster.

Bakom grundandet av bolaget ligger målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla övergångsarbetsmarknaden. Som modell för Jobbkanalen Ab har i tillämpliga delar använts bolaget Samhall som redan länge varit verksamt i Sverige. 

”Jobbkanalen är ett helt nytt sätt att sysselsätta partiellt arbetsföra. Samtidigt är det också ett sätt att möta efterfrågan på kunnig arbetskraft. Det finns partiellt arbetsföra med många slag av yrkeskompetens och utbildning. Med rätt typ av stöd och anpassningar kan deras arbetsförmåga förbättras avsevärt, och just det strävar Jobbkanalen efter. Alla har rätt till arbete och delaktighet i samhället”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

De som anställs vid Jobbkanalen får arbetsavtal med normala anställningsvillkor 

Hittills har de som har det svårast på arbetsmarknaden saknat ett mellanled för att ta sig vidare från arbetskraftsservicen till ett jobb, eftersom de vid sidan av arbetet samtidigt behöver betydande stöd. Jobbkanalen är en ny verksamhetsmodell för att lösa den utmaningen. Jobbkanalen bedriver sin verksamhet som andra bolag som är verksamma på marknaden och utövar ingen offentlig makt. Myndigheten i systemet är arbets- och näringsbyrån, som hänvisar arbetslösa partiellt arbetsföra personer till bolaget i enlighet med dess behov. 

Att få jobb hos Jobbkanalen ska vara ett sistahandsalternativ, när personen inte har lyckats få jobb på annat sätt. Inom arbets- och näringstjänsterna finns det för närvarande över 30 000 arbetslösa arbetssökande som har en diagnos på grund av nedsatt arbetsförmåga. De som har det svårast på arbetsmarknaden är de som har en funktionsnedsättning eller sjukdom och som är över 55 år och har en låg utbildningsnivå.

De som anställs av Jobbkanalen står i arbetsavtalsförhållande till Jobbkanalen, som sedan säljer deras arbetsinsats vidare till kunderna. Kunderna kan vara företag, civilsamhällesorganisationer, offentliga samfund eller privata konsumenter som behöver arbetskraft. Att köpa arbetsinsatser från Jobbkanalen är för dem ett sätt att visa att de tar socialt samhällsansvar. 

Lönen och övriga anställningsvillkor bestäms enligt arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas. Jobbkanalen svarar för handledningen av sina arbetstagare på arbetsplatserna. 

Bolagets tjänster prissätts enligt marknadsvillkor

På bolagets verksamhet tillämpas konkurrenslagens bestämmelser för att säkerställa en jämlik konkurrens mellan offentlig och privat näringsverksamhet (det så kallade kravet på konkurrensneutralitet). 

De tjänster som bolaget producerar prissätts enligt marknadsvillkor. Prissättningen och bolagets marknadsandel följs upp av en särskild delegation, Konkurrens- och konsumentverket samt arbets- och näringsministeriet som en del av ägarstyrningen. 

Jobbkanalen kompletterar den verksamhet som bedrivs av arbetsintegrerande sociala företag och tjänsteproducenter inom tredje sektorn. Bolaget samarbetar med dessa och kan eventuellt också anlita deras tjänster.

Jobbkanalen Ab är en del av det paket av sysselsättningsåtgärder som regeringen ämnar genomföra. Regeringens mål är att höja sysselsättningsgraden till 75 procent före mitten av decenniet. Detta förutsätter att även partiellt arbetsföra deltar mer än för närvarande i arbetslivet. För att målet ska nås och som en del av regeringens paket av sysselsättningsåtgärder pågår ett program för arbetsförmåga. Syftet med det är att främja partiellt arbetsföras sysselsättning samt att förbättra stödet för arbetsförmågan och förutsättningarna för att bli kvar i arbetslivet. En konkret åtgärd inom programmet är att starta verksamheten vid Jobbkanalen Ab.

Mer information:

Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 372
Patrik Tötterman, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 034, [email protected] (arbets- och näringsbyråns hänvisning av personer till Jobbkanalen, ägarstyrningen)
Pirjo Larm, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 224, [email protected] (Jobbkanalen Ab:s affärsverksamhet och organisation)

Back to top