Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Utkast till lag om att införa digitalt sigill i viseringar på remiss

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2021 13.47 | Publicerad på svenska 27.12.2021 kl. 14.00
Pressmeddelande

Ett utkast till regeringsproposition om ändring av utlänningslagen bereds vid utrikesministeriet och har nu sänts på remiss. Remissbehandlingen pågår fram till den 18 januari 2022.

Det föreslås att det till utlänningslagen fogas en ny paragraf med bestämmelser om viseringars säkerhetsdetaljer och om att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska skapa ett certifikat för ett digitalt sigill.

Det digitala sigillet i viseringen ska skydda uppgifterna så det inte kan ändras och därmed garantera uppgifternas autenticitet och integritet. Det digitala sigillet ska vara en tvådimensionell Datamatrix-streckkod.

Genom ändringen genomförs kommissionens genomförandebeslut som antagits med stöd av rådets förordning om en enhetlig utformning av visumhandlingar, enligt vilket viseringar ska förses med ett digitalt sigill.   

Med ett digitalt sigill blir det möjligt att vid gränskontrollen jämföra uppgifterna i visumet med uppgifterna i sigillet och på så vis säkerställa att visumet är äkta och inte har ändrats. Detta här är av betydelse i synnerhet när viseringen kontrolleras av patruller utanför de egentliga gränsövergångsställena.

Begäran om utlåtande har sänts ut till vissa mottagare, men även andra kan yttra sig om förslaget. Förslaget till ändring finns på adressen www.utlåtande.fi.

Ytterligare information: Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, tfn +358 295 351 053. Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected] 

Korrigerat 7.1.2022: termen digital signatur ersatt med digitalt sigill.

Back to top