Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Regeringsprogrammet till största delen genomfört

Government Communications Department 10.4.2014 11.27
Pressmeddelande 150/2014

I regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainen finns över 900 punkter. Största delen av dem, dvs. 86 procent, har genomförts. Regeringens linje är att säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet, påskynda den ekonomiska tillväxten, förbättra sysselsättningen och förlänga arbetskarriärerna samt förebygga ökad fattigdom, ojämlikhet och utslagning. Regeringen utvärderade vid sina överläggningar den 10 april 2014 situationen i fråga om regeringsprogrammets genomförande.

Under sin period har regeringen i olika sammanhang fattat beslut om omedelbara åtgärder som minskar statens utgifter och ökar statens inkomster, och som på 2017 års nivå uppgår till ca 6,8 miljarder euro netto, dvs. 3 procent i förhållande till den totala produktionen. Det strukturpolitiska programmet, som regeringen fattade beslut om i augusti 2013, utgör ett centralt led i minskningen av den offentliga ekonomins hållbarhetsgap. När det gäller de strukturella reformerna med syfte att stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningsgraden har man senast avancerat när man den 3 april 2014 fattade beslut om en plan för de offentliga finanserna. Den centrala strukturpolitiska helheten avancerade i mars 2014, när regeringen och oppositionspartierna enades om en totalreform av social- och hälsovården. Under regeringsperioden har en omfattande strukturell försvarsmaktsreform inletts.

Regeringen har sänkt samfundsskattesatsen, reviderat systemet för beskattning av utdelning och inlett en bostadspolitisk reform för att främja arbetskraftens regionala rörlighet med huvudstadsregionen som ett särskilt prioritetsområde. När det gäller att förebygga utslagning är ungdomsgarantin, som regeringen inlett, av central betydelse. Regeringen genomförde också genast i början av sin regeringsperiod stora förbättringar i grundtryggheten. Åtgärder inriktade på att sysselsätta långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra har påskyndats. Åtgärderna för att försnabba sysselsättningen av arbetslösa har ytterligare utökats år 2014.

En äldreomsorgslag har stiftats under regeringsperioden. En trafikpolitisk redogörelse har lämnats. Ett flertal åtgärder för att minska den grå ekonomin har vidtagits. Ett nationellt samhälleligt åtagande för hållbar utveckling har gjorts. En totalreform av skogslagstiftningen och en revidering av miljöskyddslagen har genomförts. Nyligen avläts propositionen om en diskrimineringslag.

Av regeringens centrala reformer trädde kommunstrukturlagen i kraft den 1 juli 2013 och cirka hälften av kommunerna gör för närvarande sammanslagningsutredningar. Beredningen av metropollagen pågår. Regeringens lagstiftningsarbete för att förnya bl.a. småbarnsfostran, centralerna för arbetskraft och arbetslivet fortsätter. Även reformerna av bl.a. alkohollagen och socialvårdslagen beräknas bli färdiga före utgången av regeringsperioden.

Ytterligare information: Olli-Pekka Heinonen, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 280

government structural policy programme
Back to top