Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Två av tre finländare anser att utvecklingssamarbete är viktigt

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2021 9.50 | Publicerad på svenska 26.10.2021 kl. 10.10
Pressmeddelande

Av finländarna anser 68 procent att utvecklingssamarbete är mycket eller ganska viktigt. En fjärdedel uppger dock att deras inställning har blivit mer negativ på senare tid. Majoriteten tror att Finlands utvecklingssamarbete har förbättrat kvinnors och flickors ställning i Afghanistan under de senaste 20 åren. Detta framgår av en opinionsundersökning som Taloustutkimus har gjort på uppdrag av utrikesministeriet.

En klar majoritet av finländarna är för utvecklingssamarbete. Inställningen till det är dock starkt uppdelat utifrån kön och partianknytning.


Majoriteten av de tillfrågade anser att deras åsikt i frågan inte har förändrats under den senaste tiden. Samtidigt upplever 27 procent att deras inställning till utvecklingssamarbete har blivit mer negativ och 14 procent att den har blivit mer positiv.


”Fler än fyra av fem finländare anser att det är viktigt eller mycket viktigt att utrota fattigdomen och ojämlikheten i världen. Detta är också det främsta målet för Finlands utvecklingssamarbete. Man måste sikta på samma mål också på andra sätt, som med hjälp av handeln”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.


Även om utvecklingssamarbete samt att minska fattigdomen och ojämlikheten anses vara viktigt, litar en stor del av medborgarna inte på att arbetet är effektivt och resultatrikt.


”Vi måste vara lyhörda för denna oro och se till att medborgarna framöver får tillräcklig information om vårt arbete och dess effektivitet. Olika utdragna konflikter och katastrofer kan vara faktorer som får medborgarna att tvivla på att det överhuvudtaget går att åstadkomma hållbara resultat. Genom vår uppföljning vet vi att vi gör det”, säger minister Skinnari. Utrikesministeriet lämnar en omfattande resultat- och effektivitetsrapport till riksdagen hösten 2022.


Afghanistan väcker oro, man tror att stödet är effektivt


Undersökningen gjordes i slutet av augusti, då utrikesnyheterna dominerades av information om talibanernas maktövertagande i Afghanistan. En klar majoritet (86 %) av dem som deltog i undersökningen uttryckte oro över kvinnors och flickors ställning under talibanregimen.


Majoriteten – 65 procent – tror att Finlands utvecklingssamarbete har förbättrat kvinnors och flickors ställning i Afghanistan under de senaste 20 åren. Humanitärt bistånd till afghanska medborgare anser vara viktigt av 75 procent av de tillfrågade. Däremot förhåller sig fler skeptiska till att inleda långsiktigt utvecklingssamarbete i landet: 48 procent av kvinnorna och 31 procent av männen är för detta.


Ny metod för opinionsundersökningen


Utrikesministeriet har årligen i nästan tjugo års tid utrett finländarnas åsikter om utvecklingssamarbetet. Under de senaste åren har undersökningarna gjorts genom besöksintervjuer. I år ändrades metoden till en internetpanel. Resultaten för detta år är därför inte jämförbara med resultaten för tidigare år.


”När samma frågor har ställts samtidigt både vid besöksintervjuer och i internetpanelen, finner man att internetpanelen som metod förklarar antalet personer som förhåller sig negativa till och tvivlar på effektiviteten i utvecklingssamarbetet samt förändringen i antalet jämfört med tidigare år. Det är tydligen lättare att ge kritiska svar i en anonym online-miljö än vid en fysisk intervju där svarspersonen, som har släppt in intervjuaren i sitt hem, i princip kanske är mer mottaglig och tillmötesgående”, säger Juho Rahkonen, forskningsdirektör vid Taloustutkimus.

 

I vissa frågor finns avsevärda skillnader i resultaten, trots att befolkningsgrupperna är representerade i båda metoderna med liknande procentandelar, till exempel i fråga om ålder, kön och partipolitisk ståndpunkt.

 

I undersökningen deltog 1 173 personer på olika håll i Finland. Undersökningens felmarginal är 2,7 procentenheter med en konfidensnivå på 95 procent.

 

Ytterligare information:


Ville Cantell, enhetschef, Enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel, utrikesministeriet, tfn +358 50 383 5791, [email protected]

Om undersökningen: Juho Rahkonen, direktör för forskning och kundrelationer, Taloustutkimus, tfn 050 375 9008, [email protected]

Förfrågningar om intervjuer med minister Skinnari: Kirsi Airio, tfn 050 574 1729, [email protected]

Back to top