Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Statsrådets kansli fattade beslut om ledningen och samordningen av kommunikationen om coronavirusepidemin

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.3.2021 10.51 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 11.13
Pressmeddelande 179/2021

Undantagsförhållandena och den fortgående coronapandemin berör hela samhället på ett övergripande sätt. Betydelsen av en snabb informationsgång, en tillförlitlig lägesbild, tydliga kommunikationsansvar samt samordning och genomförande av kommunikationen framhävs ytterligare. Den 18 mars fattade statsrådets kansli ett beslut genom vilket befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. i beredskapslagen börjar tillämpas i fråga om ledningen och samordningen av kommunikation som gäller coronavirusepidemin. Beslutet gäller till och med den 30 april 2021, dock högst så länge som undantagsförhållanden enligt beredskapslagen råder i Finland.

Den 11 mars beslutade riksdagen att förordningen om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. i beredskapslagen, som gäller förvaltningsmyndigheternas kommunikation, får förbli i kraft. Förordningen tillämpas inte i landskapet Åland. Den är i kraft till och med den 30 april 2021.

Statsrådets kanslis beslut tillämpas på statsrådet och ministerierna samt på de ämbetsverk och enheter som lyder under statsrådet. Beslutet tillämpas inte exempelvis på republikens presidents kansli, oavhängiga domstolar och oberoende laglighetsövervakare eller riksdagens ämbetsverk och inrättningar som lyder under riksdagen, såsom Folkpensionsanstalten. Beslutet tillämpas inte heller på kommuner eller samkommuner.

I enlighet med beslutet leder kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli kommunikationen om coronavirusepidemin i statsrådet och ministerierna. Kommunikationsavdelningen meddelar ministeriernas kommunikationsenheter behövliga föreskrifter för genomförandet av åtgärder i fråga om den kommunikation som gäller epidemin. Till stöd för ledningen och samordningen av åtgärderna utses en strategisk ledningsgrupp för kommunikationen om coronavirusepidemin.

Kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli samordnar de kommunikationsåtgärder som gäller coronavirusepidemin som genomförs vid ämbetsverk och andra enheter inom statsförvaltningen. Dessa myndigheter ska hålla kommunikationsavdelningen informerad om sina planer och åtgärder för kommunikationen. Till övriga delar sköter ämbetsverken sin kommunikation självständigt. Kommunikationsavdelningen genomför dessutom kommunikationskampanjer som gäller coronavirusepidemin i samarbete med myndigheterna på riksnivå och på regional nivå.

Statsrådets kansli meddelar statsförvaltningens myndigheter inga föreskrifter om innehållet i kommunikationen. Kommunikationen om forskningsverksamheten vid statens forskningsinstitut omfattas inte av ledningen och samordningen vid statsrådets kansli.

Myndigheterna och tjänstemännen är skyldiga att informera om de ärenden som de fortfarande ansvarar för. Aktiveringen av den paragraf i beredskapslagen som gäller ledningen av kommunikationen påverkar inte denna skyldighet.

Situationens omfattning och en effektivare kommunikation om coronavirusepidemin kräver att kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli får förstärkning genom personalöverföringar från andra ministerier och ämbetsverk. Statsrådets kansli avtalar om personalarrangemang med de övriga myndigheterna.

Tydligare, begripligare och mer föregripande kommunikation som mål

Den viktigaste grundläggande rättigheten med avseende på statsförvaltningens kommunikation är rätten att få information om myndigheternas offentliga beslut och beredningen av dem. Myndigheterna har en skyldighet att främja öppenhet i sin verksamhet och producera och förmedla information så att medborgarna och andra intressegrupper får en sanningsenlig bild av verksamheten och kan påverka ärenden som är under beredning och bevaka sina intressen och rättigheter.

Syftet med den effektivare samordningen av kommunikationen om coronavirusepidemin är att allmänheten och olika sammanslutningar ska få klar och begriplig information om epidemins förlopp samt om myndigheternas åtgärder för att bekämpa coronaviruset och om grunderna för dessa. Genom kommunikationen kan man bidra till begränsningsåtgärdernas genomslagskraft. Tydlig information gör det lättare för människor att agera så att de kan skydda sig själva och andra mot coronasmitta och förhindra att viruset sprids. 

En effektivare gemensam kommunikation och samordnade kommunikationsåtgärder förbättrar möjligheterna att bekämpa felaktig information och desinformation. Det cirkulerar felaktig och förvrängd information om coronaviruset och coronavaccineringarna, och sådan information kan i värsta fall utgöra ett hot mot medborgarnas hälsa.


Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli

Back to top