Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslialta päätös koronaviestinnän johtamisesta ja yhteensovittamisesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.3.2021 10.51
Tiedote 179/2021

Poikkeusolot ja yhä jatkuva koronapandemia koskettavat koko yhteiskuntaa laajasti. Nopean tiedonkulun, luotettavan tilannekuvan sekä selkeiden viestintävastuiden, viestinnän koordinoinnin ja toteuttamisen merkitys korostuu entisestään. Valtioneuvoston kanslia on tehnyt 18. maaliskuuta päätöksen, jolla valmiuslain 106 §:n 1 momentin mukaisia toimivaltuuksia aletaan soveltaa koronaviestinnän johtamisessa ja yhteensovittamisessa. Päätös on voimassa 30. huhtikuuta 2021 saakka, kuitenkin enintään niin kauan kuin valmiuslain mukaiset poikkeusolot vallitsevat Suomessa.

Eduskunta päätti 11. maaliskuuta, että hallintoviranomaisten viestintää koskevan valmiuslain 106 § ensimmäisen momentin toimivaltuuksien käyttöönottamista koskeva asetus saa jäädä voimaan. Asetusta ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetus on voimassa 30. huhtikuuta 2021 saakka. 

Valtioneuvoston kanslian päätöstä sovelletaan valtioneuvostoon ja sen ministeriöihin sekä sen alaisiin valtionhallinnon virastoihin ja yksiköihin. Päätöstä ei sovelleta esimerkiksi tasavallan presidentin kansliaan, riippumattomiin tuomioistuimiin ja riippumattomiin laillisuusvalvojiin, eikä̈ eduskunnan virastoihin ja eduskunnan alaisiin laitoksiin, kuten Kelaan. Päätöstä ei myöskään sovelleta kuntiin tai kuntayhtymiin.

Päätöksen mukaisesti valtioneuvoston kanslian viestintäosasto johtaa koronaviestintää valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä. Viestintäosasto antaa tarvittavia määräyksiä ministeriöiden viestintäyksiköille koronaviestintätoimien toteuttamiseksi. Koronaviestintätoimien johtamisen ja yhteensovittamisen tueksi nimetään koronaviestinnän strateginen johtoryhmä.

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto yhteensovittaa valtionhallinnon virastojen ja muiden yksiköiden koronaviestintätoimia. Näiden viranomaisten tulee pitää viestintäosasto tietoisina niiden koronaviestinnän suunnitelmista ja toimenpiteistä. Muilta osin nämä virastot huolehtivat itsenäisesti viestinnästään. Viestintäosasto toteuttaa koronaviestintäkampanjoita yhteistyössä valtakunnallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa.

Valtioneuvoston kanslia ei anna viestinnän sisältöjä koskevia määräyksiä valtionhallinnon viranomaisille. Valtion tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa koskeva viestintä ei kuulu valtioneuvoston kanslian viestinnän johtamisen ja yhteensovittamisen piiriin. 

Viranomaisilla ja virkamiehillä on velvollisuus viestiä edelleenkin vastuulleen kuuluvista asioista. Valmiuslain viestinnän johtamista koskevan pykälän käyttöönotto ei tätä velvollisuutta poista. 

Tilanteen laajuus ja koronaviestinnän tehostaminen vaativat valtioneuvoston kanslian viestintäosaston vahvistamista muista ministeriöistä ja virastoista tehtävillä henkilösiirroilla. Valtioneuvoston kanslia sopii henkilöstöjärjestelyistä muiden viranomaisten kanssa.

Tavoitteena parantaa viestinnän selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja ennakoivuutta

Keskeisin perusoikeus valtionhallinnon viestinnän kannalta on oikeus saada tietoja viranomaisten julkisista päätöksistä ja niiden valmistelusta. Viranomaisilla on velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa, jotta kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan viranomaisen toiminnasta, vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin sekä valvoa etujaan ja oikeuksiaan. 

Koronaviestinnän koordinaation tehostamisen tavoitteena on, että kansalaiset ja yhteisöt saisivat selkeää ja ymmärrettävää tietoa epidemian kulusta, viranomaisten toimista koronaviruksen torjumiseksi sekä toimien perusteista. Viestinnällä voidaan vaikuttaa rajoitustoimien tehoon. Selkeän tiedon perusteella ihmisten on helppo toimia niin, että he voivat suojella itseään ja toisia koronatartunnoilta sekä estää viruksen leviäminen. 

Yhteisen viestinnän tehostamisella ja yhteen sovitetuilla viestintätoimilla myös mis- ja disinformaatiota voidaan torjua nykyistä paremmin. Koronaviruksesta ja -rokotuksista on liikkeellä virheellistä ja vääristeltyä tietoa, joka voi pahimmillaan uhata kansalaisten terveyttä.


Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821, valtioneuvoston kanslia

 
Sivun alkuun