Government and ministries Media
Menu

Hälsosäkerhet är en gemensam uppgift

Social- och hälsovårdsministeriet 8.9.2015 12.00
Nyhet 42/2015
Päivi Sillanaukee i Seoul, foto Outi Kuivasniemi

Smittsamma sjukdomar och biohot med anknytning till dem behandlas vid ministermötet för det globala hälsosäkerhetsprogrammet Global Health Security Agenda (GHSA) i Soul 8¬‒9 september. I ministermötet deltar från Finland statsministerns statssekreterare Paula Lehtomäki, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee, försvarsministeriets kanslichef Arto Räty, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd Juhani Eskola och Finlands ambassadör i Korea Matti Heimonen. Republikens president Sauli Niinistö framför en videohälsning vid mötet tillsammans med USA:s president Barack Obama.

GHSA-programmet är ett samarbetsforum som omfattar 50 länder och centrala internationella organisationer. Det har som mål att förbättra den nationella beredskapen och hälsosystemens funktionsförmåga för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Stärkande av hälsosystemen är en väsentlig del av hälsosäkerheten. Programmets åtgärder i praktiken inriktar sig på bekämpning av epidemier, som orsakas till exempel av Ebolavirus och MERS-coronavirus.

Finland är ordförande för styrgruppen år 2015. Under Finlands ledning har styrgruppen skapat ett verksamhetssätt med vilket man på ett oberoende sätt kan bedöma ländernas hälsosäkerhet och nödvändiga tilläggsåtgärder. Med hjälp av bedömningarna kan man förstärka ländernas egna åtgärder för att identifiera, förebygga och hantera smittsamma sjukdomar och biohot. I början av året gjordes försök med bedömningar i fem länder. Försöksresultaten är uppmuntrande: bedömningen stöder länderna i synnerhet när det gäller att ta i bruk WHO:s internationella hälsoreglemente och betonar samarbete över förvaltningsgränserna.

Hälsosäkerhet kan inte enbart basera sig på insatser inom hälsoområdet. Samarbetet mellan olika verksamhetsområden måste förstärkas. Biohot kan vara naturliga eller avsiktligt orsakade, och deras bekämpning kräver omfattande myndighetssamarbete över förvaltningsgränserna. Ett smidigt samarbete mellan hälso-, jordbruks-, försvars-, utvecklings- samt inrikes- och utrikesförvaltningarna och medborgarsamhället är viktigt. Finland har förstärkt det nationella branschövergripande samarbetet och särskilt de nätverk som gäller biosäkerhet och smittsamma sjukdomar som smittar från djur till människor.

Smittsamma sjukdomar och olika biohot är inte enbart ett problem för u-länder utan en gemensam sak för alla länder. I GHSA-programmet deltar Världshälsoorganisationen WHO, Världsorganisationen för djurhälsa OIE, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, Världsbanken, Interpol, Europeiska kommissionen och FN:s program UNISDR som fokuserar på förebyggande av katastrofrisker.

Ytterligare information:

Outi Kuivasniemi, råd för internationella frågor, SHM, tfn +358 2951 63117, [email protected]
Tiina Raijas, konsultativ tjänsteman, FVM, tfn +358 2951 40318, [email protected]
Mika Salminen, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd, tfn +358 2952 48454, [email protected]
Mikael Långström, ambassadråd, UM, tfn +358 50 349 8352, [email protected]
Marjatta Rahkio, veterinärråd, JSM, tfn +358-50-569 0522, [email protected]

Back to top