Government and ministries Media
Menu

Personer som gjort sig skyldiga till allvarliga brott ska i fortsättningen kunna förlora sitt finska medborgarskap

Inrikesministeriet 5.12.2018 11.37 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 13.32
Pressmeddelande 141

Personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott ska i fortsättningen kunna förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och terroristbrott som riktat sig mot Finlands vitala intressen. Regeringen lämnade den 5 december en proposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen till riksdagen.

Bara en sådan person ska kunna förlora sitt finska medborgarskap som också har medborgarskap i någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska band till den staten. Även en infödd finsk medborgare ska kunna förlora sitt medborgarskap.

– De som dömts för landsförräderi eller terroristbrott har förlorat sin lojalitet mot Finland och finländare. Då är till och med förlust av medborgarskap motiverat under vissa villkor, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

I propositionen föreslås att den som gör sig skyldig till ett brott som riktar sig mot statens vitala intressen och där det strängaste straffet är fängelse i minst åtta år kan förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är t.ex. äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi och spioneri. Ytterligare en förutsättning för förlust av medborgarskap är att den skyldige dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år.

Den som i terroristiskt syfte gjort sig skyldig till exempelvis brott mot förbudet mot kemiska vapen, grov människohandel, tagande av gisslan, kärnladdningsbrott, kapning eller dråp under förmildrande omständigheter kan också förlora sitt medborgarskap. Det förutsätts dessutom alltid att brottet riktar sig mot Finlands livsviktiga intressen.

Beslut om förlust av medborgarskap ska fattas av Migrationsverket på grund av brottmålsdom

Beslut om förlust av medborgarskap ska fattas av Migrationsverket. Beslutet ska kunna fattas på grund av en lagakraftvunnen brottmålsdom som meddelats i Finland. Migrationsverkets beslut ska kunna överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Projektet hänför sig till regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram. I det anges att deltagande i verksamhet i organisationer som FN och EU definierar som terroristorganisationer liksom resor utomlands för att begå terrordåd samt finansiering av sådana resor ska kriminaliseras. Efter det ska det föreskrivas om möjligheten att personer med dubbelt medborgarskap som deltagit i terroristverksamhet ska kunna fråntas sitt finska medborgarskap.

Bekanta dig med Frågor och svar om förlust av medborgarskap

Ytterligare information

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected]
Hanna Pihkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 256, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539, [email protected] (begäran om intervjuer med minister Mykkänen)

Kai Mykkänen SM002:00/2018
Back to top