Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Fortsatt stöd för fasta kostnader utan täckning enligt lagen om kostnadsstöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 14.00
Pressmeddelande

Regeringen föreslår den 7 april 2022 att stödet för fasta kostnader utan täckning enligt lagen om kostnadsstöd ska fortsätta. Stödet är i första hand avsett för medelstora och stora företag. Stödet delas ut av Statskontoret.

Ett företag kan få kostnadsstöd, om det är föremål för en offentligrättslig begränsning i anslutning till pandemihanteringen och om företagets stödkvot på 2,3 miljoner euro har uppnåtts eller håller på att uppnås, men det fortfarande är motiverat att bevilja företaget kostnadsstöd. Det största stödbelopp som kan beviljas är enligt förslaget 6 miljoner euro. Företagets icke täckta fasta kostnader kan ersättas upp till ett maximibelopp på 12 miljoner euro. Stödperioden är tiden mellan december 2021 och februari 2022. Jämförelseperioderna är januari–februari och december 2019.

Stödformen var i bruk 2021 och 20 miljoner euro betalades ut. Den lag som nu föreslås begränsar antalet företag som stöds så att stödet endast riktas till sådana hinder eller begränsningar för affärsverksamheten som beror på lag eller ett föreläggande av en myndighet, på samma sätt som i de sista skedena av kostnadsstödet. 

Giltighetstiden för EU:s undantag för statligt stöd går ut den 30 juni 2022, vilket också är den dag då lagen om kostnadsstöd upphör att gälla.  Den föreslagna lagen träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet när EU-kommissionens svar på Finlands notifikation om detta stöd har erhållits.

Ytterligare information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
 

Back to top