Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Arbetsminister Tuula Haatainen: De åtgärder som regeringen beslutat om ger flexibilitet och tryggar arbetsmarknaden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2020 13.16 | Publicerad på svenska 23.3.2020 kl. 13.43
Pressmeddelande
Työministeri Tuula Haatainen

Regeringen har fattat beslut om de första åtgärderna för att trygga människors utkomst och företagens likviditet i den svåra situationen till följd av coronaviruset. Regeringen genomför huvuddelen av de förslag som arbetsmarknadsorganisationerna lade fram på begäran av arbetsminister Tuula Haatainen. Dessutom tryggas företagarnas och frilansarnas utkomst oberoende av företagsform.

– Regeringen bad arbetsmarknadsorganisationerna lämna förslag om åtgärder inom en vecka och de gjorde det inom två dagar. Nu är det regeringens och lagstiftarens tur att agera snabbt. Jag tror att det också i riksdagen finns stöd för dessa åtgärder, säger minister Haatainen.

Åtgärderna är tidsbegränsade och enligt det aktuella beslutet kommer de att gälla i tre månader. Ändringarna i arbetslagstiftningen gäller alla företag och organisationer.

– Vi måste göra allt vi kan för att trygga arbetsmarknadens funktion, undvika konkurser i livskraftiga företag och underlätta löntagarnas ställning i denna svåra situation. Företagen behöver nu flexibla åtgärder lika mycket som löntagarna behöver trygghet, betonar minister Haatainen.

– När arbets- och näringsministeriet fick besked om ensamföretagarnas svåra situation, beslutade vi att omedelbart inleda en beredning som syftar till att underlätta dessa småföretagares vardag. Som en del av detta paket möjliggör vi arbetslöshetsförmåner också för de företagare som bedriver företagsverksamhet på heltid. Modellen är flexibel och fungerar på företagarens eget meddelande. Nu har vi inte tid för onödig byråkrati, utan besluten måste fattas snabbt. Människor är i nöd, konstaterar minister Haatainen.

Lättnader i företagens betalningsbörda: EMU-bufferten och förlängda betalningstider tas i bruk

Regeringen genomför en tillfällig sänkning av arbetspensionsavgiften för arbetsgivare inom den privata sektorn i enlighet med arbetsmarknadsorganisationernas förslag. Avgiften sänks tillfälligt med 2,6 procentenheter. Sänkningen genomförs så snabbt som möjligt, dock senast den 1 juni 2020, och den gäller till den 31 december 2020. Sänkningen innebär en lättnad på 910 miljoner euro för arbetsgivare inom den privata sektorn, om den träder i kraft den 1 juni 2020.

För sänkningen används arbetspensionssystemets EMU-buffert, som för närvarande uppgår till cirka 7 miljarder euro. Bufferten sparas in på nytt på nytt genom att arbetsgivarens avgift tillfälligt höjs åren 2022–2025 så att effekterna av den tillfälliga sänkningen kompenseras helt och hållet.

Dessutom skjuts ArPL-avgiften upp med tre månader på det sätt som arbetsmarknadsorganisationerna föreslår. Motsvarande ändring gäller också FöPL-, LFöPL - och SjPL-avgifterna.

Flexibilitet för företag i fråga om permitteringar och samarbetsförfaranden

Regeringen beslutade om åtgärder genom vilka företagen kan genomföra permitteringar så flexibelt och förmånligt som möjligt i denna exceptionella situation som beror på coronaviruset. De i samarbetslagen föreskrivna minimiförhandlingstiderna vid permitteringar förkortas från nuvarande 14 dagar och nuvarande sex veckor till fem dagar. Dessutom utvidgas permitteringsrätten till att gälla också arbetsavtal för viss tid på samma sätt som vid arbetsavtal som gäller tills vidare. Vid permittering har arbetstagaren rätt till utkomstskydd för arbetslösa samt rätt att häva även ett tidsbundet arbetsavtal. Tiden för meddelande om permittering enligt arbetsavtalslagen förkortas från nuvarande 14 dagar till fem dagar.

Behövliga ändringar av arbetslagstiftningen bereds vid arbets- och näringsministeriet.

Löntagarnas utkomstskydd vid arbetslöshet förbättras

Som motvikt till att företagen ges möjlighet till större flexibilitet, beslutade regeringen att förbättra löntagarnas utkomstskydd vid arbetslöshet. Självriskdagarna vid utkomstskydd för arbetslösa slopas. Maximitiden för utkomstskyddet för arbetslösa löper inte under permitteringarna. Lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa preciseras så att arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsdagpenning också när det har avtalats om permittering.

Arbetsvillkoret förkortas enligt följande: om arbetsvillkoret inte annars uppfylls, är arbetsvillkoret 13 veckor i de anställningsförhållanden som har inletts den 1 januari 2020 eller därefter. Dessutom görs utbetalningen av arbetslöshetsförmåner smidigare. Staten bereder sig också på att under 2020 stödja arbetslöshetskassornas verksamhet med 20 miljoner euro enligt särskilt överenskomna principer.

Åtgärderna bereds vid social- och hälsovårdsministeriet. Arbets- och näringsministeriet deltar snabbt i beredningen av de ändringar som gör utbetalningen av förmåner smidigare.

Företagarnas och frilansarnas utkomst tryggas

Regeringen beslutade också om att underlätta frilansarnas och ensamföretagarnas möjlighet att omfattas av utkomstskydd för arbetslösa oberoende av företagsform. Tillfällig försämring av förutsättningarna för företagsverksamhet på grund av corona är en grund för att bedöma företagsverksamheten i fråga om dess sysselsättande karaktär som företagsverksamhet som bedrivs som bisyssla. Företagsverksamhet som bedrivs som bisyssla ger rätt till arbetslöshetsförmån. För att den som har varit sysselsatt på heltid som företagare ska få arbetslöshetsförmån krävs inte att företagsverksamheten läggs ner.

Ändringen gör inte skillnad på företagsverksamhet som bedrivits i olika bolagsformer, vilket säkerställer lika behandling av företagare i undantagsförhållanden. Det räcker med företagarens eget meddelande, vilket minskar behovet av utredningsarbete och behovsprövning vid arbets- och näringsbyråerna.

Ändringen som görs i lagen om utkomst för arbetslösa är tidsbegränsad. Den bereds vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430

Back to top