Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Statssekreterargruppen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring inleder sitt arbete

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2022 10.04
Pressmeddelande
Internationella studenter i laboratoriet.

Finland strävar efter att avsevärt öka invandringen av yrkeskunniga personer. För att målet ska nås inleder den nya statssekreterargruppen sitt arbete. Gruppen har till uppgift att styra och stödja det omfattande åtgärdsprogrammet för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, som presenteras i färdplanen, och det tväradministrativa samarbetet.

Regeringen strävar efter att åtminstone fördubbla arbetskraftsinvandringen fram till 2030 så att den totala ökning på 50 000 av antalet invandrare som kommer för att arbeta som krävs enligt färdplanen för hållbarhet förverkligas. Målet är också att antalet arbetskraftsinvandrare efter 2030 årligen ska vara åtmintone 10 000 fler än i nuläget.

Vidare är målet att tredubbla antalet nya utländska examensstuderande till 15 000 före 2030. Målet är att 75 procent av studerandena också ska stanna i Finland och hitta arbete här efter examen.

Det krävs mycket samarbete för att genomföra färdplanen

För att nå dessa mål har regeringen utarbetat en färdplan för utbildning och arbetsrelaterad invandring. Åtgärderna i färdplanen förbättrar Finlands internationella attraktionskraft bland experter och deras familjemedlemmar. Samtidigt stärker genomförandet av åtgärderna i färdplanen de offentliga finanserna i enlighet med färdplanen för hållbarhet.

Genomförandet av färdplanen kräver mycket målmedvetet arbete och omfattande förvaltningsövergripande samarbete. För att det här ska fungera inrättas en statssekreterargrupp för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring till stöd för genomförandet.

”Ute i världen är konkurrensen om experter hård. För att Finland ska lyckas med sina mål i fråga om arbetskraftsinvandring måste ett stort antal aktörer bedriva ett smidigt samarbete. Statssekreterargruppen främjar genomförandet av färdplanen och säkerställer att alla har samma lägesbild”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

I arbetsgruppen sitter företrädare för flera olika ministerier

Ordförande för statssekreterargruppen är statssekreterare Ville Kopra från arbets- och näringsministeriet. Övriga medlemmar i gruppen är utsedda statssekreterare och specialmedarbetare från olika ministerier. Dessutom deltar olika tjänstemän som sakkunniga.

Mandatperioden för statssekreterargruppen för utbildning och arbetsrelaterad invandring är 4.2.2022–31.3.2023. Utöver arbets- och näringsministeriet ingår företrädare för undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet i arbetsgruppen.

Gruppens arbete stöds av experter från Business Finland, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, utvecklings- och förvaltningscentret, Migrationsverket och arbets- och näringsbyråerna. 

Mer information:
Iiris Niinikoski, specialmedarbetare, tfn +358 295 047 372
Ville Kopra, statssekreterare, tfn +358 295 047 184
Petra Heino, programchef +358 295 047 188

Back to top