Skip to content
Government and ministries
Media

Att bekämpa desinformation är att försvara de mänskliga rättigheterna

Utrikesministeriet
26.2.2021 8.40 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 11.27
Nyhet

Det är viktigt att bekämpa desinformation med tanke på de mänskliga rättigheterna. Desinformation är ett utmanande område eftersom det inte har definierats i några internationella lagar. Gränsen mellan vilseledande och korrekt information är inte heller lätt att dra. Under sitt ordförandeskap i Freedom Online Coalition fäster Finland särskild uppmärksamhet vid att de normativa verktygen för internet ska omsättas i praktiken.

 

Den mellanstatliga organisationen Freedom Online Coalition  arbetar för ett öppet och säkert internet. I februari ordnades en öppen diskussion om koalitionens nya ställningstagande om bekämpning av desinformation. Evenemanget var en del av Finlands ordförandeskap i Freedom Online Coalition 2021.

Organisationen antog Finlands och Storbritanniens ställningstagande om spridning av desinformation och mänskliga rättigheter  i slutet av 2020. Målet är att bekämpa användningen av desinformation för att försvaga de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten.

De ställningstaganden som godkänts av de 32 medlemsländerna är viktiga normativa verktyg för att utveckla internationell praxis på internet. Under sitt ordförandeskap fäster Finland särskild uppmärksamhet vid genomförandet och uppföljningen av ställningstagandena.

”Det är en av våra prioriteringar under ordförandeskapet, att driva på användningen av ställningstagandet om desinformation”, berättar ambassadören för de mänskliga rättigheterna Rauno Merisaari, som ansvarat för beredningen av ställningstagandet.

Faktabaserad information är viktig för en fungerande demokrati

Desinformation har förekommit förr, det som är nytt är hur snabbt den sprids idag. Utrikesministeriets kommunikationsdirektör Elina Ravantti uttryckte vid mötet i februari sin oro över angreppen mot journalister och människorättsförsvarare samt över spridningen av desinformation med stöd av auktoritära regimer, vilket försvagar förtroendet för demokratiska institutioner och oberoende medier.

Storbritanniens representant, it-säkerhetschef Sarah Connolly, betonade vikten av faktabaserad information för en fungerande demokrati. Hon berättade om den brittiska förvaltningens enhet för att bekämpa desinformation. Enheten har samarbetat med olika medier på webben för att få bort osanna påståenden om coronaviruspandemin, som bryter mot plattformeras regler. 

Motunrayo Joel från den icke-statliga organisationen Africa Check berättade hur desinformation om coronaviruset har spridits i Nigeria och orsakat stor skada. Organisationen kämpar mot desinformationen genom att publicera forskningsbaserad information, göra faktagranskningar och satsa på att utveckla ungdomars färdigheter att kontrollera fakta. 

Finland har kapacitet att bekämpa desinformation

Med tanke på bekämpningen av desinformation är Finlands styrka befolkningens höga tillit till institutioner och medier. Undervisningen i mediekompetens är viktig för utvecklingen av kritiskt tänkande, och här spelar staten en viktig roll.

För att bekämpa desinformation behövs insatser både av företag och av statsförvaltningen

Samarbetet mellan olika aktörer är en viktigt i bekämpningen av desinformation. Både företag och stater behövs, ingendera kan ensam svara mot utmaningen, påminde Facebooks representant Emilar Gandhi.

Ett bra finländskt exempel på samarbete är statsrådets kanslis och företaget Mediapools projekt, där påverkare i sociala medier delade tillförlitlig information om coronaviruset med sikte på grupper som kanske inte annars skulle nås av budskapet. 

Vad borde Freedom Online Coalition göra nu när ställningstagandet har offentliggjorts? FN:s särskilda rapportör Irene Khan uppmanade medlemsländerna att integrera ställningstagandets viktiga budskap i sina egna åtgärder för att bekämpa desinformation. Khan ansåg också att det är viktigt att budskapet sprids globalt till ett geografiskt större område.

Back to top