Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Utkast till lag om nationellt D-visum på remiss

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2021 7.51 | Publicerad på svenska 23.2.2021 kl. 8.05
Nyhet

Utrikesministeriet har sänt ett lagförslag om ändring av utlänningslagen på remiss. Förslaget har utarbetats i samarbete mellan flera myndigheter. Förslaget handlar om att införa ett nationellt D-visum i Finland. I propositionen föreskrivs det om hur man kan ansöka om visumet och om villkoren för beviljande av visum.

Det nationella D-visumet grundar sig på Schengenkonventionen, men bestämmelser om villkoren för beviljande kan utfärdas nationellt. Med ett nationellt D-visum får man vistas i det land som utfärdat visumet i högst ett år. Ett nationellt D-visum ger också rätt att vistas i Schengenområdet i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Införandet av det nationella visumet är en åtgärd för att påskynda inreseprocessen och göra den smidigare för experter och startup-företagare och effektivera den arbetsrelaterade invandringen.

Enligt förslaget ska Migrationsverket kunna bevilja nationellt D-visum till vissa experter och startup-företagare som definieras i lagförslaget, samt till deras familjemedlemmar, när de beviljats uppehållstillstånd. På så vis behöver de inte vänta på att uppehållstillståndskortet blir klart och levereras innan de kan resa till Finland. I samband med detta första lagstiftningsprojekt utvecklas också det nationella viseringssystemets tekniska förutsättningar för beviljandet av D-visum. Målet är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under våren och att den nya lagen träder i kraft hösten 2021. 

Lagberedningen om ett nationellt D-visum har av tidsskäl delats in i två steg. I den första fasen handlar reformen om att enligt regeringens riktlinje underlätta inresa för högutbildad arbetskraft, det vill säga experter och startup-företagare samt deras familjemedlemmar. Det nationella D-visumet stöder för sin del genomförandet av det ovan nämnda underlättandet av inresa.

Avsikten är att fortsätta beredningen kring D-visumet efter den första propositionen. I den andra fasen bedöms andra möjliga målgrupper och ändamål för D-visumet som ett led i utvecklingen av utlänningslagstiftningen. I alla andra Schengenländer används för närvarande ett nationellt D-visum. Dess målgrupper och användningsmöjligheter varierar från land till land.

Back to top