Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Tillförlitlighet, öppenhet, tydlighet, frimodighet och interaktion värdegrunden för regeringens kommunikation

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.10.2019 14.01 | Publicerad på svenska 7.10.2019 kl. 15.39
Pressmeddelande 507/2019

Statsminister Antti Rinnes regering har godkänt en kommunikationsstrategi för sin verksamhet. Strategin är historiens första kommunikationsstrategi för Finlands regering.

Regeringen godkände kommunikationsstrategin vid sin aftonskola i början av september. Utarbetandet av en kommunikationsstrategi är en av föresatserna i regeringsprogrammet. 

I strategin anges de huvudsakliga mål och värderingar som styr regeringens kommunikation samt redogörs för en gemensam modell för kommunikation om regeringens stora reformer. Strategin har gjorts upp för hela regeringsperioden och den uppdateras vid behov.

Strategin har utarbetats under ledning av statsrådets kansli i samarbete med ministeriernas kommunikationsenheter och politiska staber.

Kommunikationsstrategin är ett verktyg för den politiska styrningen och stöder förverkligandet av regeringens mål. Strategin föregicks av en rekommendation om statsförvaltningens kommunikation från 2016. Denna rekommendation förblir i kraft. 

Vikten av regeringens kommunikationsstrategi accentueras i dagens kommunikationsmiljö, där samtalsklimatet ofta är tillspetsat och felaktig information sprids även avsiktligt på webben.

Värderingarna styr kommunikationen

Regeringen har godkänt följande värderingar som styr regeringens kommunikation:

  • Tillförlitlighet
  • Öppenhet
  • Tydlighet
  • Frimodighet
  • Interaktion

Regeringen kommunicerar på ett sådant sätt att människor kan lita på att de får riktig och tillförlitlig information. Kommunikationen är öppen och transparent. Regeringen redogör för olika ärenden på ett gott och tydligt språk i alla sina kommunikationskanaler. 

Regeringen måste fatta svåra beslut, och det är viktigt att kommunicera om besluten, diskutera dem och samtidigt modigt motivera dem. Regeringen använder också modigt olika metoder och kanaler för växelverkan.

Inom ramen för regeringens kommunikationsstrategi har det utarbetats en gemensam modell för kommunikation om regeringens stora reformer. Statsrådets kommunikationsavdelning leder genomförandet och samordningen av modellen.

Regeringens kommunikationsstrategi kan nu läsas i html-format på statsrådets webbplats.

Kommunikationsstrategi som ett pdf-dokument

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821

Back to top