Skip to content
Government and ministries
Media
Valtioneuvosto frontpage

Uusimaa guvlui lihkadanráddjehusat - Ráđđehus mearridii ođđa lassedoaimmain koronaepidemiija leavvama eastadeapmin

Liikenne- ja viestintäministeriöSisäministeriöStáhtaráđi kansliija
25.3.2020 22.07
Dieđáhus 176/2020

Ráđđehus lea mearridan 25. njukčamánu 2020 ráddjet johtalusa Uusimaa eanagotti ja eará eanagottiid gaskka 27. njukčamánu rájes. Ráddjehusat leat fámus 19. cuoŋománu 2020 rádjai. Ođđa lihkadanráddjehusaid mihttomearrin lea eastit koronavirusnjoammumiid ja njoahcudit epidemiija leavvama Uusimaas eará guvlui Supmii. Ráđđehus attii lihkadanráddjehusaid guoskevaš válmmašvuođalága atnuiváldinásahusa riikkabeivviid gieđahallamii 25. njukčamánu.

Lihkadanráddjehusaid fápmui boađedettiin Uusimaa ássit galget bissut eanagotti guovllus. Eará eanagottiid ássit eai sáhte galledit Uusimaas. Juohkehaččas lea goittotge riekti máhccat ruovttu- dahje ássanbáikegoddásis. Lustaáigge mátkkošteapmi ii leat lobálaš. Gálvojohtalusa johtima eai ođđa ráddjehusaid áigge goittotge eastte. Ráddjehusat eai maiddái guoskka Uusimaa siskkáldas lihkadeami.

Lihkadeapmi lea goittotge lobálaš virgeoapmahašdoaimmas sihke barggu, ealáhusa dahje luohttámušdoaimma hárjeheamis dahje lágasásahuvvon geatnegasvuođaid deavdimis. Lihkadeami eai maiddái ráddje, jus dasa lea nana persovnnalaš sivva, dego máná deaivvadanvuoigatvuođa ollašuhttin dahje lagašolbmo jápmin. Boles bearráigeahččá lihkadanráddjehusaid čuovvuma. Ráddjehusaid rihkkumis dahje čuovvumis biehttaleamis boles sáhttá mearridit sáhku. Olmmoš galgá bolesa bivdagis addit čielggadusa lihkadeamis sivas dahje ulbmilis.

Lihkadanráddjehusain ja daid geavatlaš váikkuhusain lea ulbmil almmuhit busse-, toga-, metro- ja trihkkajohtolaga stašuvnnain ja terminálain sihke junáid ja bussiid čuovgatávvaliin ja gulahusain. Diehtu galgá leat oažžumis maiddái Uusimaa birasgielddain ja eanagotterájáid rasttildan bargomátkejohtalusa dáfus mearkkašahtti eará báikegottiid guovddáš johtalusbáikkiin.

Lassidieđut:

Stáhtaráđi kansliija: vuollestáhtačálli Timo Lankinen, t. 0295 160 300

sisáššiidministeriija: allahoavda Tero Kurenmaa t. 0295 488 340 ja kansliijahoavda Kirsi Pimiä ([email protected])

Boleshálddahus:  mediabálvalus, t. 050 3999 039 (virgeáigge), [email protected]

Johtalus- ja gulahallandoaimmahat Traficom: allahoavda Jarkko Saarimäki, t. 040 836 0397

Uusimaa  kuávlun jotteemraijiittâsah -  Haldâttâs meridij uđđâ lasetooimâin koronaepidemia levânem estimân

Haldâttâs lii meridâm njuhčâmáánu 25. peeivi 2020 raijiđ Uusimaa eennâmkode já eres eennâmkuudij koskâsii jotoluv njuhčâmáánu 27. peeivi rääjist. Raijiittâsah láá vyeimist cuáŋuimáánu 19. peeivi 2020 räi. Uđđâ jotteemraijiittâsâi ulmen lii estiđ koronavirusnjuámumijd sehe hitodiđ epidemia levânem Uusimaast Suomâ eres kuávloid. Haldâttâs adelij jotteemraijiittâssáid kyeskee kiärgusvuotâlaavâ anonväldimasâttâs ovdâskode kieđâvuššâmnáál njuhčâmáánu 25. peeivi.

Ko jotteemraijiittâsah šaddeh vuáimán, te Uusimaa ässeeh kalgeh pissoođ eennâmkode kuávlust. Eres eennâmkuudij ässeeh iä paste eelliđ Uusimaa kuávlust. Juáhháást lii kuittâg vuoigâdvuotâ maccâđ suu päikki- tâi aassâmpäikkikoodán. Astoääigi mađhâšem ij lah suovvum. Täävvirjotoluv jotteem iä eesti uđđâ raijiittâsâi ääigi. Raijiittâsah iä meid kuoskâ jotemân Uusimaa siste.

Jotteem lii kuittâg suovvum virgeomâhâštooimâst sehe pargo, iäláttâs tâi luáttámuštooimâ hárjuttem tiet tâi lahâaasâtlii kenigâsvuođâ tevdim tiet. Jotteem iä meid raijii, jis toos lii tehálâš persovnlâš suijâ, tego päärni teivâmvuoigâdvuođâ olášuttem tâi aldaomâháá jäämmim. Poolis kocá jotteemraijiittâsâi nuávdittem. Raijiittâsâi rikkomist tâi nuávdithánnáá kyeđđimist poolis puáhtá meridiđ sááhu. Olmooš kalga adeliđ čielgiittâs suu jotteem suujâst tâi tárguttâsâst, jis poolis pivdá.

Jotteemraijiittâsâin já tai keevâtlijn vaikuttâsâin lii tárguttâs muštâliđ bussi-, juná-, metro- já rađejotoluv sajattuvâin já terminaalijn sehe junái já buusij čuovâtaavluin já kulluuttâsâin. Tiätu kalga leđe finnimnáál meid Uusimaa pirâstittee kieldâin já eennâmkodderaajijd rastaldittee pargomätkijotoluv tááhust merhâšittee eres päikkikuudij kuávdášlijn jotolâhsoojijn.

Lasetiäđuh:

Staatârääđi kanslia: vyelistaatâčällee Timo Lankinen, p. 0295 160 300

sisministeriö: pajehovdâ Tero Kurenmaa p. 0295 488 340 já kansliahovdâ Kirsi Pimiä ([email protected])

Poolishaldâttâs:  mediapalvâlus, p. 050 3999 039 (virgeääigi), [email protected]

Jotolâh- já viestâdemvirgádâh Traficom: pajehovdâ Jarkko Saarimäki, p. 040 836 0397

 

Uusimaa mäddkådda jååʹttemrääʹjtõõzz -  Halltõs tuʹmmji ođđ lââʹsstuåimin koronaepidemia leävvnummuž cõggâm diõtt

Halltõs lij tuʹmmjam 25. pâʹsslašttâm-mannust 2020 rääʹjted Uusimaa mäddkååʹdd da jeeʹres mäddkooʹddi kõskksaž trafiikk 27. pâʹsslašttâm-mannust ääʹljeeʹl. Rääʹjtõõzz liâ viõǥǥâst 19. njuhččmannu 2020 räjja. Ođđ jååʹttemrääʹjtõõzzi miârktõssân lij cõggâd koronaviiruspõõžžtummšid di miâlǥeed epidemia leävvnummuž Uusimaa mäddkååʹddest jeeʹresårra Lääʹddjânnma. Halltõs uuʹdi jåå’ttemrää’jtõõzzid kuõskki vaalmâšvuõttlääʹjj âânnmaväʹlddemasetõõzz eeʹttiǩ-kååʹdd ǩiõttʼtõõllâmnalla 25. pâʹsslašttâm-mannu.

Jååʹttemrääʹjtõõzzi pueʹttmest viõʹǩǩe Uusimaa mäddkååʹdd jälsteeʹjin âlgg põõššâd mäddkååʹdd vuuʹdest. Jeeʹres mäddkooʹddi jälsteei jiâ vueiʹt jååʹtted Uusimaa mäddkååʹddest. Juõǩǩʼkast lij kuuitâǥ vuõiggâdvuõtt mäʹcced jiijjâs domm- leʹbe jälstempäiʹǩǩ-kådda. Luõvâsääiʹj mäʹtǩstõõllmõš ij leäkku sååʹvšum. Täʹvvertrafiikk jååttmõõžž jiâ ni ođđ rääʹjtõõzzi poodd cõõgg. Rääʹjtõõzz jiâ ni še kuõsk Uusimaa mäddkååʹdd seʹst jååttmõõžž.

Jååttmõš lij kuuitâǥ sååʹvšum veʹrǧǧneǩtuåimmjummšest di tuâj, jieʹllemvueʹjj leʹbe naʹddjemtuåim tuejjummuž diõtt leʹbe lääʹjjmeâldla õõlǥtemvuõđ teâuddjummuž diõtt. Jååttmõõžž jeät še rääʹjet, jõs tõõzz lij loʹsses persoonlaž mäinn, mâʹta päärna vueiʹnnlõõttâmvuõiggâdvuõđ teâuddjummuš leʹbe roodnairuåđ jääʹmmen diõtt. Pååʹles vuäpp jååʹttemrääʹjtõõzzi jääʹǩǩtummuž. Rääʹjtõõzzi puästtad tuejjummšest leʹbe jääʹǩǩtekâni kuâđđmõõžžâst pååʹles vuäitt mieʹrreed sääkk. Persoonâst feʹrttai uʹvdded pååʹles nuʹt raaukeen čiõlǥtõs jååttmõõžžâs määinast leʹbe miârktõõzzâst.

Jååʹttemrääʹjtõõzzin da tõi vueʹjji vaaiktõõzzin lij miârktõs teâđted buss-, poojâs -, jânnamvuâlaž poojâs - da räiddtrafiikk sâjldõõǥǥin da terminaaʹlin di pojjsi da buussi čuõvvtaaulin da kuultõõzzin. Teâđ aʹlǧǧe leeʹd vuäǯǯamnalla še Uusimaa mäddkååʹdd reuʹnnkooʹddin da mäddkåʹddraajid râstldeei tuâjjmäʹtǩǩtrafiikk beäʹlnn miârkteei jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddi kõskksaž trafikkpaaiʹǩin.

Lââʹssteâđ:

Riikksuåvtõõzz kanslia: vueʹllriikkpiisar Timo Lankinen, teʹl. 0295 160 300

siisǩministeria: pâʹjjʼjååʹđteei Tero Kurenmaa teʹl. 0295 488 340 da kansliašurr Kirsi Pimiä (saaǥǥ[email protected])

Pååʹleshalltõs:  mediakääzzkõs, teʹl. 050 3999 039 (veʹrǧǧpoodd), saaǥǥtem.pååʹleshalltõ[email protected]ååʹles.fi

Trafikk- da saaǥǥtemkoontâr Traficom: pâʹjjʼjååʹđteei Jarkko Saarimäki, teʹl. 040 836 0397

Back to top