Skip to content
Government and ministries
Media
Valtioneuvosto frontpage

Myndighetstjänsten för det europeiska positioneringssystemet Galileo tas i bruk i Finland 2024 – beredningen av lagstiftning om tjänsten PRS inleds

Kommunikationsministeriet
16.9.2021 15.52 | Publicerad på svenska 24.9.2021 kl. 14.30
Pressmeddelande

Ibruktagandet av den offentliga reglerade satellittjänsten (Public Regulated Service, PRS) för det europeiska positioneringssystemet Galileo framskrider. Kommunikationsministeriet inleder beredningen av lagstiftningsändringar för att Finland ska kunna ta i bruk tjänsten 2024.

Positions- och tidsdata från satellitnavigeringssystem är en del av vardagen i vårt samhälle. PRS-tjänsten ska producera sådan positions- och tidsdata för EU-medlemsländerna som tack vare en stark krypterad signal tål både avsiktlig cyberpåverkan och oavsiktliga störningar.

När PRS-tjänsten är i bruk har den offentliga förvaltningen i Finland och andra nationella aktörer som är auktoriserade att använda tjänsten certifierade tjänster för positions- och tidsbestämning som är oberoende utomeuropeiska system, såsom det amerikanska GPS-systemet. Detta förbättrar avsevärt cybersäkerheten och försörjningsberedskapen i Finland. Förfalskning av tidsdata och störning av informationssystem är betydande cybersäkerhetsrisker.

Framtida användargrupper för tjänsten i Finland är exempelvis polisen, Tullen, Försvarsmakten, räddningsväsendet samt företag som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen, bland annat teleföretag, banker samt företag inom energisektorn och transport- och logistiksektorn. I framtiden kommer behovet av certifierad positions- och tidsdata att öka i och med att den nya generationens 5G-mobilnät tas i bruk och trafiken automatiseras i Finland.

Avsikten är att ändra lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om Transport- och kommunikationsverket. I Finland är det Transport- och kommunikationsverket som förvaltar den PRS-tjänst som är under utveckling. Nu ska verkets uppgifter preciseras. Dessutom ska Suomen Erillisverkot och Försvarsmakten utses till tillhandahållare av satellittjänsten. Kommunikationsministeriet ska i sin tur utses till den instans som ansvarar för den strategiska styrningen och tillsynen.

Galileo är ett globalt navigeringssystem som finansieras och förvaltas av EU-medlemsländerna. Galileo-navigeringssystemet som bygger på satellitnavigering tillhandahåller ett flertal olika tjänster för positions- och tidsbestämning. Största delen av tjänsterna är öppna, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Införandet av PRS-tjänsten är EU-medlemsländernas viktigaste gemensamma projekt för cybersäkerhet. I Finland ska PRS-tjänsten komplettera det Virve-nät som myndigheterna använder.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott drog upp riktlinjer för ibruktagandet av tjänsten i november 2020.

Vad händer härnäst?

Ett utkast till regeringsproposition skickas på remiss under början av 2022. Lagen avses träda i kraft i slutet av 2022.

PRS-tjänsten byggs upp i Europa 2021-2024 och ibruktagandet av den inleds 2024.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0400 316 178, maija.ahokas(a)gov.fi, Twitter @mmaija

Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 0295 342 105, suvi.kankare(a)gov.fi

Statsrådets projektportal: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ändring av lagen om Transport ock kommunikationsverket
Statsrådets projektportal: Beslut om PRS-författningsprojekt (på finska)
Statsrådet.fi: Pressmeddelande den 24.11.2020: Galileo-navigeringssystemets myndighetstjänst PRS tas i bruk i Finland 2024

Back to top