Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ändring av lagen om Transport ock kommunikationsverket

Förändring av national lagstiftning om det offentliga reglerade tjänst (PRS) av det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo

LVM056:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 32 a lukua, joka koskee julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua. Lisäksi täsmennetään PRS-palvelun tarjoajien sekä PRS-palvelun vastuuviranomaisen Traficomin roolia, tehtäviä, vastuita ja velvollisuuksia. Lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2023.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM056:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 14.9.2021 – 1.1.2023

Datum för tillsättande 14.9.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Vesa Häyrinen, Liikenneneuvos
tel. +358 295 342 368
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on tehdä vaadittavat lainsäädäntömuutokset, jotta PRS-palvelu voidaan ottaa kansallisesti käyttöön vuonna 2024. Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain muuttamisesta.

Sammandrag

Muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 32 a lukua, joka koskee julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua. Lisäksi täsmennetään PRS-palvelun tarjoajien sekä PRS-palvelun vastuuviranomaisen Traficomin roolia, tehtäviä, vastuita ja velvollisuuksia. Lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2023.

Utgångspunkter

EU:n omistaman Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän julkisesti säännelty satelliittipalvelu eli PRS-palvelu tuottaa julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille sekä yhteiskunnan kriittisille infrastruktuuritoimijoille häiriötä, häirintää ja harhautusta kestävän, luotettavan signaalin, millä varmistetaan yhteiskunnan elintärkeiden, aika- ja paikkatiedosta riippuvien toimintojen häiriötön jatkuminen kaikissa olosuhteissa, myös kriisitilanteissa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on LVM:n esityksestä marraskuussa 2020 linjannut, että Suomi ottaa PRS-palvelun kansallisesti käyttöönsä vuoden 2024 aikana. Palvelun käyttöönotto edellyttää PRS-lainsäädännön täsmentämistä.