Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 16.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.11.2017 13.24
Tiedote 521/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.11.2017 seuraavia asioita:

Suomen tuki Vihreälle ilmastorahastolle (Green Climate Fund, GCF), toinen tukiosuus vuosien 2015-2020 tuesta. Suomi sitoo sopimusvaltuuksin Vihreän ilmastorahaston ensimmäiseen vapaaehtoiseen rahoituskierrokseen 45,3 miljoonaa euroa maksettavaksi vuosien 2019 (22,15 miljoonaa euroa) ja 2020 (23,15 miljoonaa euroa) aikana. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä kehitysmaiden hillintä- että sopeutumistoimia. Lisäksi se tukee maiden toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa. (UM lähetystöneuvos Johanna Karanko 0295 350 712)

Määrärahan lisäyksen osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2017. Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskukselle valtion talousarvion momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) määrärahaa 11 020 000 euroa, joka on valtion kuluvan vuoden I lisätalousarviossa myönnetty kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisten puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi hyväksyttyjen töiden tuen maksamiseen. Ottaen huomioon 30.3.2017 Suomen metsäkeskukselle samalta momentilta osoitettu 56 229 150 euron määräraha Suomen metsäkeskuksella on käytettävissä kuluvana vuonna yhteensä 67 249 150 euroa tukipäätösten maksamiseen. Tukihakemuksia Suomen metsäkeskus voi kuluvana vuonna hyväksyä 81 653 000 eurolla. Valtuutta voidaan käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla tehtyjen tukipäätösten virheiden korjauksiin. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Vuoden 2018 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. Vuonna 2018 keskimääräinen työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkoista eli maksu pysyy samana kuin vuonna 2017. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 6,35 prosenttia ja korotettu 53–62-vuotiaiden työeläkevakuutusmaksu on 7,85 prosenttia. Nämä prosenttimäärät ovat 0,2 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna 2017. Työnantajan maksu on keskimäärin 17,75 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017. Työntekijöiden ja työnantajien maksuosuuksiin vaikuttaa kilpailukykysopimuksessa sovittu maksuosuuksien siirto työnantajilta työntekijöille. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)
Tiedote 20.11.

Sivun alkuun