Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Raha-asiainvaliokunnan istunto 21.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.12.2016 14.16
Tiedote 566/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.12.2016 seuraavia asioita:

Suomen Argentiinan suurlähetystön virka-asuntokiinteistön myyminen. Ulkoasiainministeriö myy Suomen valtion omistaman, Suomen Argentiinan suurlähetystön käytössä olevan virka-asuntokiinteistön osoitteessa Presidente Quintana 1282, Martinez, San Isidro. Kiinteistö koostuu kahdesta erillisestä tontista, joista suuremmalla sijaitsee varsinainen asuntorakennus ja pienemmällä saunarakennukset, uima-allas sekä kaksi huoltorakennusta. Virka-asunnon pinta-ala on 830 m2. Virka-asuntokiinteistön koko on ylimitoitettu edustuston nykytoiminnalle. Kiinteistössä on tarve mittavaan peruskunnostukseen. Asunnon sijainnin ja kunnon perusteella ulkoasiainministeriö ei pidä sen omistamista enää tarkoituksenmukaisena ratkaisuna. Realistinen myyntihinta asettuu välille 1 600 000-2 300 000 Yhdysvaltain dollaria. Ulkoasiainministeriöllä on tarkoitus ostaa tilalle kantakaupungista noin 500 m2:n virka-asuntohuoneisto. Ostettavan huoneiston hinta Buenos Airesissa on noin 1 500 000 Yhdysvaltain dollaria. (UM ylitarkastaja Antti Haukioja 0295 350 829)

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2016 saakka. Asetuksen tekstiosa vastaa pääosin voimassaolevaa asetusta. Ulkomaalaisluvat siirtyvät Maahanmuuttovirastolle vuonna 2017, joten asetuksesta poistetaan Maahanmuuttoviraston maksuasetuksessa jatkossa olevat suoritteet. Turvallisuusselvityslain (726/2014) tammikuussa 2017 voimaan tulevan muutoksen johdosta asetuksen maksuttomia suoritteita koskevaan pykälään lisätään uusi kohta, jonka mukaan maksua ei peritä turvallisuusselvityksestä, joka tehdään poliisihallintoon rekrytoitavalle henkilöstölle sekä Poliisiammattikorkeakouluun poliisin ammattikorkeakoulututkintoon valituille opiskelijoille. Maksutaulukkoon lisätään suoritteita ja siitä poistetaan tarpeettomat suoritteet. Hinnantarkistuksia tehdään Poliisihallituksen, Poliisiammattikorkeakoulun ja paikallispoliisin eri luparyhmiin. Hinnanmuutokset perustuvat pääasiassa yleisten kustannusten nousuun. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. Sen henkilökortin ja passin yhteismyöntöä koskevia suoritteita sovelletaan kuitenkin 1.4.2017 lukien. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2017. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy vuoden 2016 lopussa. Asetusteksti vastaa pääosin voimassaolevaa asetusta. Julkisoikeudellisten henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten suoritteiden maksuja alennetaan keskimäärin noin 11 prosenttia ylikatteisuuden välttämiseksi. Julkisoikeudellisiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden maksuihin ja eräisiin julkisoikeudellisiin tietopalvelujen ja todistajapalvelujen maksuihin tehdään pieniä korotuksia kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa osa suoritteista pidetään voimassa olevan asetuksen tavoin sosiaalisin perustein alennetun omakustannusarvon mukaisina suoritteina. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvan maistraattien maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden ennustetaan nousevan 74 prosenttiin vuonna 2017. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy vuoden 2016 lopussa. Uusi asetus vastaa asetustekstin osalta pääosiltaan voimassa olevaa asetusta. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään siitä, että Väestörekisterikeskuksen määrittämät vakiomuotoiset rakennus- ja huoneistotietotoimitukset poimintapalveluna laajennetaan koskemaan myös muita viranomaisia kuin kuntia ja tiedot toimitetaan kahdesti kalenterivuoden aikana Väestörekisterikeskuksen määräämänä ajankohtana. Asetuksen 3 §:ää muutetaan voimassa olevaan asetukseen nähden uuden henkilökorttilain voimaantulon vuoksi. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Kansalaisvarmenteesta henkilökortilla säädetään lain 3 ja 5 §:ssä, mistä syytä maksuasetuksen 3 §:ssä viitataan näiltä osin uuteen henkilökorttilakiin. Asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon tehdään vähäisiä maksutasomuutoksia osaan julkisoikeudellisista suoritteista sekä terminologisia korjauksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Asetuksessa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista. Asetus vastaa pääosin nykyistä samannimistä asetusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen 0295 162 197)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2016 asti. Sähköisten asiointijärjestelmien käytön edistämiseksi Maakaarta on muutettu 1.6.2017 voimaan tulevalla lailla siten, että jatkossa uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä panttikirjoja. Kirjallinen panttikirja saadaan muuttaa myös sähköiseen muotoon panttikirjan haltijan hakemuksesta. Luottolaitosten hallussa olevien kirjallisten panttikirjojen massamuuntamisen mahdollistamiseksi maksuasetukseen lisätään tätä koskeva uusi säännös. Kaikkien kirjaamismaksujen keskimääräinen korotus on 8,5 prosenttia. Korotus perustuu ennakoituihin kustannusmuutoksiin ja vuoden 2017 ennakoituun suoritemäärien jakautumiseen eri suoritteiden kesken. Kirjaamisasioiden suoritteiden korotustarve johtuu myös asioiden käsittelyn tehostamiseksi tehdyistä investoinneista ja erityisten oikeuksien käsittelyn vaatimasta työmenekin lisääntymisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2018 asti. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Määrärahan siirto valtion televisio- ja radiorahastoon. Liikenne- ja viestintäministeriö siirtää valtion vuoden 2017 talousarvion momentille 31.40.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) sisältyvän 507 948 000 euron määrärahan kokonaisuudessaan valtion televisio- ja radiorahastoon. Siirto on tarkoitus toteuttaa välittömästi valtion vuoden 2017 talousarvion tultua voimaan. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain mukaan rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Pykälän mukaan 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa ja sen suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti laissa säädetyllä indeksillä. Määräraha vuonna 2016 oli 507 948 000 euroa. Indeksitarkistusta vuodelle 2017 ei toteuteta. (LVM liikenneneuvos Tuomo Suvanto 0295 342 403)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa valtiontakuurahaston talousarvion. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt talousarvioesityksen 16.11.2016. Talousarvion mukaan valtiontakuurahaston tuloksen ennakoidaan olevan 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 5,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Vuoden 2014 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) oleva 3 000 000 euron määräraha siirtäminen öljysuojarahastoon. Määrärahan siirto turvaa öljyn pilaamien alueiden kunnostamisen tarvittavassa laajuudessa. Öljysuojarahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan rahastosta käytettiin öljyllä pilaantuneiden kohteiden tutkimiseen ja kunnostamiseen kaikkiaan noin 3,3 miljoonaa euroa. Tänä ja ensi vuonna korvausten määrän voidaan arvioida olevan samaa suuruusluokkaa. (YM neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen 0295 250 077)

Palaa sivun alkuun