Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 28.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.9.2017 13.23
Tiedote 432/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.9.2017 seuraavia asioita:

Yhteensä 114 000 000 euron sijoittaminen Maailmanpankin kansainvälisen rahoitusyhtiön alle perustettavaan Finland-IFC Blended Climate Finance –ohjelmaan. Ohjelman kesto on 25 vuotta, jonka aikana sekä sijoitettu pääoma että sijoitustuotot maksetaan takaisin Suomelle. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Corporation, IFC) on kehitysmaiden yksityistä sektoria rahoittava Maailmanpankkiryhmän osa. Lainojen, välirahoituksen ja takuiden myöntämisen lisäksi se tekee suoria pääomasijoituksia kehityskelpoisiin yrityksiin kehitysmaissa. (UM lähetystöneuvos Pekka Hirvonen 0295 351 407)

Helsingin kaupungin anomus liittyen Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:n tilahankkeeseen ja hankkeen vaikutuksiin valtiolta lahjoituksena saatuihin kiinteistöihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n uuden tilastrategian mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään tulevaisuudessa neljään kohteeseen; Arabianrantaan, Leppävaaraan, Myyrmäkeen sekä Myllypuroon rakennettavaan uuteen kampukseen. Tilastrategian mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy luopuu Myllypuron uuden kampuksen rakentamisen myötä kaikista muista mainituista Helsingin kaupungilta opetuskäyttöön vuokraamistaan tiloista paitsi Hämeentie 161:n kiinteistöstä. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 5.5.2015. Myllypuron kampushanke on suunniteltu toteutettavaksi siten, että Helsingin kaupunki myy valtiolta saamansa, nykyisin Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevat kiinteistöt, tai vaihtoehtoisesti ottaa ne muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan omaan käyttöön ja tekee kiinteistöjen luovutushintaa (tai omaan käyttöön ottamisen tilanteessa käypää arvoa) vastaavan taloudellisen panostuksen Myllypuron kampuksen rakentamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittaa Helsingin kaupungille, että Helsingin kaupungin toteuttaessa kaupunginvaltuuston hyväksymää hankesuunnitelmaa Myllypuron kampuksen rakentamisesta opetus- ja kulttuuriministeriö ei tule määräämään palautettavaksi valtion luovuttaman omaisuuden suhteellisen osan osuutta omaisuuden käyvästä arvosta päätöksessään esitettyjen ehtojen toteutuessa. (OKM opetusneuvos Eija Somervuori 0295 330 415)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista. Asetus uusitaan sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksella säädetään viraston julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista, kiinteinä perittävistä maksuista sekä muista maksullisista suoritteista. Asetus uusitaan saman sisältöisenä kuin nykyinen voimassa oleva asetus lukuun ottamatta yhtä lisättävää ja yhtä poistettavaa suoritetta. Lisättävä suorite on kiinteämaksuinen julkisoikeudellinen suorite, rautatien suoja- ja näkemäalueen poikkeuslupa, joka perustuu lakiin ratalain muuttamisesta. Asetuksen 3 §:stä poistetaan suorite väylänpidon tarpeita palveleva koulutustoiminta. Kiinteämaksuisten julkisoikeudellisten suoritteiden hintoja korotetaan yleiskorotuksella keskimäärin 13-19 prosenttia kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Poikkeuksena merenkulun tukihakemusten johdosta tehtävät tukipäätökset, joissa korotus on 75 prosenttia, ja tasoristeyslupa, jossa korotus on 172 prosenttia, jolloin suoritteiden maksuksi tulee keskimäärin omakustannusarvoa vastaavaa maksu. Asetus tulee voimaan 1.10.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (LVM ylitarkastaja Pirjo Karttunen 0295 342 605)

Sivun alkuun