Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 30.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.1.2018 14.46
Tiedote 41/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.1.2018 seuraavat lait:

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ajokorttilain muuttamisesta, laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja laki tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta (HE 103/2017 vp). Sakkomenettelyn tosiasiallista käyttöalaa laajennetaan siirtämällä toimivalta ajokiellon määräämiseen poliisille. Muutoksen johdosta rattijuopumuksia voidaan käsitellä sakkomenettelyssä. Sakkomenettelyn edellytyksenä ei enää ole teon tunnustaminen ja seuraamuksen hyväksyminen. Tämän johdosta muutoksenhakumahdollisuuksia lisätään. Ajokieltomenettelyä yksinkertaistetaan ja mahdollisuuksia määrätä väliaikainen ajokielto päättymään laajennetaan. Lait tulevat voimaan 1.6.2019. (OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 165)
Tiedote 25.1.

Laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki vankeuslain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta ja laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 252/2016 vp). Pakkokeinolakiin lisätään säännökset tehostetusta matkustuskiellosta ja tutkinta-arestista. Tuomioistuin voi määrätä rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon, jos matkustuskielto on riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tehostettu matkustuskielto voidaan määrätä ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Sen jälkeen kun vastaaja on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja tuomittu rangaistus on vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille on muun muassa, että rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuu noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia. Tutkintavankeuslakia muutetaan siten, että aikaa, jonka tutkintavankia voidaan säilyttää poliisin ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennetään nykyisestä ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennetaan. Muihin lakeihin tehdään pakkokeinolain muutosten edellyttämät muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 0295 150 520)
Tiedote 25.1.

Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, laki tietoyhteiskuntakaaren 322 §:n muuttamisesta, laki aluevalvontalain 35 §:n muuttamisesta ja laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 114 §:n muuttamisesta (HE 41/2017 vp). Uuteen lakiin rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa siirretään nykyisin rajavartiolaissa olevat rikostorjuntaa koskevat säännökset. Rajavartiolaitoksen tutkittaviksi kuuluviin rikoksiin lisätään merilain ja meriteiden sääntöjen sekä sisävesisääntöjen rikkominen. Lisäksi Rajavartiolaitoksen toimivaltuutta valvoa tieliikennelain säännösten noudattamista laajennetaan rajanylityspaikoilla. Lakiin otetaan salaisten tiedonhankintakeinojen määritelmät ja niiden käyttöedellytykset Rajavartiolaitoksessa. Salaisten tiedonhankintakeinojen käyttö ja käytön rajoitukset säilyvät Rajavartiolaitoksessa ennallaan. Rajavartiolaitoksen käytössä oleviin salaisiin pakkokeinoihin lisätään televalvonta myös törkeän kätkemisrikoksen, ammattimaisen kätkemisrikoksen ja törkeän väärennyksen selvittämiseksi. Rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia sovelletaan Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaan, jollei Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta annettavassa laissa toisin säädetä. Rajavartiolaista kumotaan rikostorjuntaa koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.4.2018. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta (HE 129/2017 vp). Ulkomaalaislakiin lisätään uusi peruste oleskeluluvalle. Oleskelulupa on mahdollista myöntää ulkomaalaiselle, joka on perustanut tai perustaa Suomeen niin sanotun kasvuyrityksen. Lisäksi oleskelulupa yrittäjyyden perusteella on mahdollista myöntää riippumatta yhtiömuodosta. Jatko-oleskelulupavaihetta sujuvoitetaan luopumalla uusien sormenjälkien ottamisesta jatko-oleskelulupaa haettaessa, mistä syystä muutetaan myös ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Muutos mahdollistaa jatkoluvan hakemisen ilman käyntiä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä. Lisäksi erityisasiantuntijan ensimmäisen oleskeluluvan enimmäisvoimassaoloaikaa pidennetään. Lait tulevat voimaan 1.4.2018. (SM johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)
Tiedote 18.1.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.1.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä Lontoossa 13.2.2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetun selityksen muuttaminen. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 30.1.2018 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki julkisia hankintoja koskevien valtakunnan lakien soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain kumoamisesta, maakuntalaki Fordonsmyndigheten -nimisestä viranomaisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta ja maakuntalaki työ- ja eläketulovähennyksen korvaamisesta kunnille. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.1.2018 seuraavat nimitysasiat:

Pariisin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Teemu Tannerin sivuakkreditointi Monacoon. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen laamanni, hovioikeuden laamanni Pekka Martti Juhani Pärnänen työtuomioistuimen presidentin virkaan 1.3.2018-28.2.2025. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)
Tiedote 25.1.

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Timo Tapio Junttila amiraalin virkaan 1.4.2018-30.6.2018, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Juhani Korkiamäki kenraalin virkaan 1.7.2018-30.6.2020 ja puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.7.2018 lukien, Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Jari Teppo Juhani Kallio Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.7.2018 lukien ja Porin prikaatin komentaja, eversti Rami Kalervo Saari kenraalin virkaan 1.7.2018-30.6.2023 ja maavoimien operaatiopäälliköksi 1.7.2018 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)
Tiedote

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun