Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tasavallan presidentin esittely 30.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.10.2015 11.27
Tiedote 577/2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.10.2015 seuraavat lait:

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 26/2015 vp). Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotetaan siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi. Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotetaan 3,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotetaan 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli korotetaan 0,86-1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,39-0,90 prosenttiin. Laki tulee voimaan 3.11.2015. Laki sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Lain 11 §:n 3 momenttia ja 12 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vasta vuodelta 2017 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (HE 12/2015 vp). Laissa säädetään menettelystä, jota noudatetaan, kun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueelta laittomasti viedyt ja Suomessa sijaitsevat kulttuuriesineet palautetaan Suomesta asianomaiseen jäsenvaltioon. Laki tulee voimaan 18.12.2015. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja laki tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta (HE 14/2015 vp). Laeilla pannaan uudelleen osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (CBE-direktiivi) velvoitteita. Euroopan unionin tuomioistuin mitätöi aiemman CBE-direktiivin väärän oikeusperustan vuoksi. Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja tieliikennelain viittauksia tarkistetaan siten, että viittaukset kohdistuvat uuteen direktiiviin. Samalla täytäntöönpanoa täydennetään vähäisiltä osilta. Lait tulevat voimaan 3.11.2015. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

Tasavallan presidentti ratifioi lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan ja päätti selityksen antamisesta sekä vahvisti lain lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 285/2014 vp). Suomi allekirjoitti lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan 28.2.2012. Pöytäkirjalla perustetaan yksilövalitusjärjestelmä, jonka nojalla lapsen oikeuksien komitealle annetaan toimivalta käsitellä yksityisten henkilöiden tai henkilöryhmien tai jonkun muun näiden puolesta tekemiä valituksia yleissopimuksessa tai sen valinnaisissa pöytäkirjoissa turvattujen oikeuksien väitetyistä loukkauksista. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan ratifioimisen yhteydessä annetaan seuraava selitys: "Suomi tunnustaa pöytäkirjan 12 artiklassa tarkoitetun komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä sitä vastaan tehtyjä valtiovalituksia." Pöytäkirjan muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Tasavallan presidentti ratifioi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan ja päätti selityksen antamisesta sekä vahvisti lain ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 286/2014 vp). Suomi allekirjoitti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan 2.10.2013. Pöytäkirjalla perustetaan neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä, jonka puitteissa sopimusvaltion nimeämät ylimmät tuomioistuimet voivat pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavia lausuntoja yleissopimuksessa tai sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien ja vapauksien tulkintaan tai soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan ratifioimisen yhteydessä annetaan seuraava 10 artiklassa tarkoitettu selitys: "Pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan mukaisiin tarkoituksiin nimettäviä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus." Pöytäkirjan muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.10.2015 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta ja tilittämisestä Ahvenanmaan maakunnassa annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta ja tilittämisestä Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (839/2002). Asetus tulee voimaan 1.1.2016. Kumottua asetusta sovelletaan Ahvenanmaalla viimeisen kerran vuoden 2015 metsänhoitomaksujen määräämiseen, kantoon ja tilittämiseen. Verohallinto tilittää metsänhoitomaksuja Ålands skogsvårdsförening –nimiselle metsänhoitoyhdistykselle viimeisen kerran lokakuun 2017 kausitilityksen yhteydessä. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.10.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Suurlähettiläs Riitta Swanin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystösihteeri Saila Södermanin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Arabiemiraattien liiton hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Niklas Lindqvistin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekistanin tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 9.4.1998 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Jarkko Saksan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Argentiinan tasavallan hallituksen välinen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskeva sopimus. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi lisää osallistumistaan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon ”EUNAVFOR MED OPERAATIO SOPHIA” lähettämällä enintään 20 sotilaan vahvuisen alustarkastusosaston operaation ns. 2 (a) -vaiheeseen enintään 12 kuukauden määräajaksi alkaen 30.10.2015. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 30.10.2015 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 61/2015). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.10.2015 seuraavat nimitysasiat:

Belgradin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pertti Ikosen sivuakkreditointi Makedoniaan ja Zagrebin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Timo Rajakankaan sivuakkreditoinnin peruuttaminen Makedoniaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Tasavallan presidentti nimitti kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen Rajavartiolaitoksen päällikön virkaan ja määräsi Rajavartiolaitoksen päällikön tehtävään 1.1.2016 lukien 31.8.2018 päättyväksi määräajaksi. (SM hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Palaa sivun alkuun