Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lääkinnällisestä evakuointivalmiudesta suunnitelma

13.2.2013 12.08
Uutinen N5-61989

Suomen lääkinnällisen evakuointivalmiuden turvaamiseksi on laadittu suunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriön lääkinnällisen evakuointivalmiuden kansallisen työryhmän suunnitelma luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle 13. helmikuuta. Työryhmä on määritellyt evakuointitoiminnan toimijat, johtamisen, rahoituksen ja tarvittavan toimintavalmiuden.

Evakuoinnilla tarkoitetaan pelastustoiminnassa henkilöiden tai väestön siirtämistä turvaan turvallisuutta uhkaavasta tilasta tai ympäristöstä, kuten rakennuksesta, alukselta tai maa-alueelta esim. tulipalon takia. Lääkinnällisellä evakuoinnilla tarkoitetaan loukkaantuneiden potilaiden siirtämistä erityisjärjestelyin toiseen maahan tai toisen sairaanhoitopiirin alueelle sellaisessa tilanteessa, jossa onnettomuusalueen omat terveydenhuollon voimavarat eivät riitä potilaiden hoitamiseen.

Lääkinnälliseen evakuointiin voidaan ryhtyä ulkomailla tapahtuvassa suuronnettomuudessa, jossa on useita suomalaisia uhreja, eikä paikallinen terveydenhuoltojärjestelmä uhrien määrän tai vammojen vakavuuden vaatiman erikoissairaanhoidon kapasiteetin tai laadun riittämättömyyden vuoksi kykene takaamaan suomalaisten terveyttä tai turvallisuutta.

Ennen lääkinnällisestä evakuoinnista tai kotiuttamisesta päättämistä on oltava käytettävissä lääketieteellinen arviointi uhrien terveydentilasta ja evakuointitarpeesta sekä siitä, miten heidät voidaan kuljettaa kotimaahan. Arvion voi laatia joko Suomesta lähetetty terveydenhuollon arviointiryhmä tai muu lääketieteellisen ammattitaidon omaava toimija siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee. Arviossa otetaan huomioon uhrien psykososiaalinen tilanne.

Lääkinnällisen evakuoinnin yhteydessä tulee harkita myös loukkaantumattomien suomalaisten kotiuttamisessa avustamista. Edellytyksenä on Suomen ulkoasiainhallinnon arvio siitä, etteivät paikalliset viranomaiset kykene takaamaan suomalaisten terveyttä tai turvallisuutta. Onnettomuuden yhteydessä menehtyneet kuljetetaan Suomeen.

Päätöksen tekisi toimivaltainen viranomainen, joka ulkomaan tilanteissa on ulkoministeriö ja lääkinnällisen evakuoinnin osalta sosiaali- ja terveysministeriö. Eri hallinnonalojen yhteistoiminnan valmisteluelimenä toimisi valmiuspäällikkökokous. Tarvittaessa asiaa käsittelisi myös kansliapäällikkökokous ja maan hallitus. Kotimaisissa pelastustilanteissa johtovastuu on pelastusviranomaisella. Viestinnästä vastaaminen kuuluu johtovastuussa olevalle.

Lääkinnällisten evakuointilentojen kustannukset ehdotetaan hoidettavaksi STM:n ja/tai Valtiokonttorin määrärahoista. Lähtökohtaisesti syntyneet kustannukset peritään takaisin evakuoitavalta itseltään tai hänet vakuuttaneelta vakuutusyhtiöltä.

Työryhmä ehdottaa mm., että seuraavaksi laaditaan yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa lääkinnällisen evakuoinnin yhteistoimintasopimus ja sen pohjalta toimintaohje.

Lisätietoja

valmiusjohtaja Olli Haikala, p. 0295 163 148

Palaa sivun alkuun