Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavissa olevia avustuksia: marraskuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.11.2014 14.19
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Tarkemmat kuvaukset avustuksien käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

Koulutus:

Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen

Hakuaika päättyy: 7.11.2014

Valtioneuvosto päätti vuoden 2014 lisätalousarvion yhteydessä lisätä ryhmäkokojen pienentämiseen kohdennettua rahoitusta yhteensä 15 miljoonaa euroa. Opetuksen järjestäjien haettavana on valtion erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen vuodelle 2014-2015.

Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus

Hakuaika päättyy: 14.11.2014

Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamiseksi on vuoden 2015 talousarvioon varattu valtionavustusta haettaviksi seuraaviin tarkoituksiin: oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso, työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien koulutus, korotettu koulutuskorvaus työnantajille sekä nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen.

Erityisavustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Hakuaika päättyy: 19.11.2014

Perusopetuksen järjestäjille myönnettävä valtion erityisavustus on tarkoitettu koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin peruskoulujen perusopetuksessa vuosille 2015 - 2016.

Kulttuuri:

Suomen ulkomailla toimivien instituuttien kulttuurivienti- ja kehittämishankkeet

Hakuaika päättyy: 7.11.2014

Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kulttuurivientihanketuella rahoitetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka sisältyvät instituuttien tavoite- ja toimintasuunnitelmiin. Hankkeet voivat liittyä markkinointi-, myynti- tai muiden kulttuurivientitapahtumien järjestämiseen tai sellaisiin osallistumiseen, suomalaisten toimijoiden kulttuurivientihankkeisiin osallistumiseen tai kulttuurivientiin tähtäävien kansainvälisen verkostoitumisen vahvistamiseen.

Kulttuuri-instituuttien kehittämishankkeista etusijalla ovat hankkeet, jotka tähtäävät instituuttien toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseen. Tuen piirissä ovat instituuttien yhteiset kehittämis- ja arviointihankkeet sekä hankkeet, joiden avulla levitetään hyviä käytäntöjä, tiivistetään instituuttien keskinäistä verkostoitumista tai tiivistetään instituuttien ja taiteen tiedotuskeskusten välistä yhteistyötä.

Taiteenalojen tiedotuskeskusten toiminta ja ulkomaille suunnatut kulttuurilehdet

Hakuaika päättyy: 25.11.2014

Avustuksen tarkoituksena on tukea taiteen alojen tiedotuskeskusten toimintaa, kulttuuriviennin hankkeita ja ulkomaille suunnattuja kulttuurilehtiä sekä luoda edellytykset kulttuuriviennin tukiverkoston toiminnalle.

Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta

Hakuaika päättyy: 28.11.2014

Avustus on tarkoitettu ulkosuomalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminta ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen

Hakuaika päättyy: 28.11.2014

Avustuksilla tuetaan vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa sekä kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita. Saavutettavuutta parantavissa hankkeissa hakijoina voivat olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat.

Rauhantyön edistäminen

Hakuaika päättyy: 28.11.2014

Yleisavustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille rauhantyön yleisjärjestöille, erityisaloilla kuten esimerkiksi ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville yhdistyksille sekä alueellisille yleistä rauhantyötä tekeville yhdistyksille. Pienempi osa käytettävissä olevasta määrärahasta voidaan myöntää erityisavustuksina rauhantyön määräaikaisiin hankkeisiin.

Liikunta:

Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Hakuaika päättyy: 28.11.2014

Avustuksia voidaan myöntää kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen paikallistasolla. Hakemus toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella hanke sijaitsee.

Nuoriso:

Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan

Hakuaika päättyy: 28.11.2014

Valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen työpajatoiminnassa, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen.

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen vuosiavustukset

Hakuaika päättyy: 28.11.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yleisavustuksia nuorisotoimintaan nuorisolain ja asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset tulosperusteisesti. Tulosperusteita ovat toiminnan laajuus, laatu ja taloudellisuus, avustuksen tarve sekä ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys.