Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

LVM024:00/2021 Säädösvalmistelu

Laivaväkilakiin (1687/2009), liikennepalvelulakiin (320/2017), luotsauslakiin (940/2003) ja luotsausasetukseen (1385/2016) aiemmin tehtyjen väliaikaisten muutoksien voimassaoloaikoja pidennettäisiin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM024:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 7.4.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Yhteyshenkilö
Monika Mutanen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 125
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Väliaikaisilla säädösmuutoksilla pyritään vastaamaan pitkittyneeseen covid-19-tilanteen aiheuttamiin käytännön ongelmiin. Muutoksilla turvattaisiin meriliikenteen jatkuvuus ja joukkoliikenteen joustavampi järjestäminen pidentämällä aiemmin säädettyjen väliaikaisten poikkeusten voimassaoloaikaa. Muutokset koskevat laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia (1687/2009), liikenteen palveluista annettua lakia (320/2017), luotsauslakia (940/2003) ja luotsauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (1385/2016).

Tiivistelmä

Laivaväkilakiin (1687/2009), liikennepalvelulakiin (320/2017), luotsauslakiin (940/2003) ja luotsausasetukseen (1385/2016) aiemmin tehtyjen väliaikaisten muutoksien voimassaoloaikoja pidennettäisiin.

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty covid-19-tautitilanteen pitkittymisen vuoksi. Epidemiaan liittyvien poikkeuksellisten tilanteiden vuoksi laivaväen pätevyyksiä ja luotsauksen henkilölupia ei voida uudistaa normaalein menettelyin.

Nykyiset väliaikaiset poikkeamismahdollisuudet ovat voimassa 30.6.2021 saakka. Väliaikaisten poikkeussäännösten voimassaoloaikoja on tarve pidentää. Lisäksi covid-19-epidemian jatkumisesta johtuen väliaikaista poikkeusta joukkoliikenteen muutosten ilmoitusajan lyhentämisestä on tarpeen pidentää. Liikenteen palveluista annetun lain väli-aikaisen 18 a §:n varautumisvelvoitteen voimassaolon jatkamista tulisi arvioida tartuntatautilain mahdollisen voi-massaolon jatkamisen yhteydessä.

Lisätietoja