Merenkulun ympäristönsuojelulain muuttaminen

Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

LVM036:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on tehdä merenkulun ympäristönsuojelulakiin EU:n uuden alusjätedirektiivin ((EU) 2019/883) edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja muita, kansalliseen harkintaan perustuvia muutoksia. Samalla tehtäisiin eräitä muutoksia alusrekisterilakiin, alusturvallisuuslakiin, laivavarustelakiin ja turvatoimilakiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM036:00/2019

Asianumerot LVM/472/03/2019 , VN/7823/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 6.8.2019 – 1.7.2021

Asettamispäivä 6.8.2019

Lainvalmistelu

HE merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  7/2021
  17/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  29.4.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 96/2021

Esityksellä tehtäisiin EU:n uudistetun alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä merenkulun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009) uudistetun EU:n alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Samalla laajennettaisiin merenkulun ympäristönsuojelulain öljypäästömaksun soveltamisala sisävesille ja tarkennettaisiin öljypäästömaksun maksuvelvollisuuden edellytyksiä koskevia säännöksiä talousvyöhykkeellä kulkevien alusten osalta. Rikkipäästörajoituksen tehostamiseksi säädettäisiin uudesta hallinnollisesta sanktiosta, rikkipäästömaksusta, ja tarkennettaisiin polttoaineen toimittajien valvontaa koskevia säännöksiä. Samalla ehdotetaan merenkulun ympäristönsuojelulakiin säännöksiä, jotka koskevat alusten välisiä polttoainetoimituksia sekä haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirtoja alusten välillä. Samalla rajoitettaisiin painolastivesisääntelyn soveltumista eräisiin jäänmurtajiin, jotka tuottavat jäänmurtopalveluita Väylävirastolle.

Samalla alusten teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin (alusturvallisuuslaki; 1686/2009)ja laivavarustelakiin (1503/2011) tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia. Lisäksi alusrekisterilakiin (512/1993) ja eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin (turvatoimilaki; 485/2004) tehtäisiin pysyvinä muutokset, joista säädettiin COVID 19 -pandemian vuoksi määräaikaisina.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tehdä merenkulun ympäristönsuojelulakiin EU:n uuden alusjätedirektiivin ((EU) 2019/883) edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja muita, kansalliseen harkintaan perustuvia muutoksia. Samalla tehtäisiin eräitä muutoksia alusrekisterilakiin, alusturvallisuuslakiin, laivavarustelakiin ja turvatoimilakiin.

Lähtökohdat

Uudistetun alusjätedirektiivin täytäntöönpano edellyttää muutoksia merenkulun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009) ja merenkulun ympäristönsuojelusta annettuun valtioneuvoston asetukseen (76/2010). Direktiivin nojalla annettavat täytäntöönpanosäädökset edellyttävät myös muutoksia valtioneuvoston asetukseen.

Direktiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset on saatettava voimaan 28.6.2021 mennessä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021.

Lisää aiheesta