Merenkulun ympäristönsuojelulain muuttaminen

Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

LVM036:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on tehdä merenkulun ympäristönsuojelulakiin EU:n uuden alusjätedirektiivin ((EU) 2019/883) edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja muita, kansalliseen harkintaan perustuvia muutoksia. Samalla tehtäisiin eräitä muutoksia alusrekisterilakiin, alusturvallisuuslakiin, laivavarustelakiin ja turvatoimilakiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM036:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.8.2019 – 28.6.2021

Asettamispäivä 6.8.2019

Lainvalmistelu

HE merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  7/2021
  14/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä tehtäisiin EU:n uudistetun alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Sarlin, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 063
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä merenkulun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009) uudistetun EU:n alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Samalla laajennettaisiin merenkulun ympäristönsuojelulain öljypäästömaksun soveltamisala sisävesille ja tarkennettaisiin öljypäästömaksun maksuvelvollisuuden edellytyksiä koskevia säännöksiä talousvyöhykkeellä kulkevien alusten osalta. Rikkipäästörajoituksen tehostamiseksi säädettäisiin uudesta hallinnollisesta sanktiosta, rikkipäästömaksusta, ja tarkennettaisiin polttoaineen toimittajien valvontaa koskevia säännöksiä. Samalla ehdotetaan merenkulun ympäristönsuojelulakiin säännöksiä, jotka koskevat alusten välisiä polttoainetoimituksia sekä haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirtoja alusten välillä. Samalla rajoitettaisiin painolastivesisääntelyn soveltumista eräisiin jäänmurtajiin, jotka tuottavat jäänmurtopalveluita Väylävirastolle.

Samalla alusten teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin (alusturvallisuuslaki; 1686/2009)ja laivavarustelakiin (1503/2011) tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia. Lisäksi alusrekisterilakiin (512/1993) ja eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin (turvatoimilaki; 485/2004) tehtäisiin pysyvinä muutokset, joista säädettiin COVID 19 -pandemian vuoksi määräaikaisina.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tehdä merenkulun ympäristönsuojelulakiin EU:n uuden alusjätedirektiivin ((EU) 2019/883) edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja muita, kansalliseen harkintaan perustuvia muutoksia. Samalla tehtäisiin eräitä muutoksia alusrekisterilakiin, alusturvallisuuslakiin, laivavarustelakiin ja turvatoimilakiin.

Lähtökohdat

Uudistetun alusjätedirektiivin täytäntöönpano edellyttää muutoksia merenkulun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009) ja merenkulun ympäristönsuojelusta annettuun valtioneuvoston asetukseen (76/2010). Direktiivin nojalla annettavat täytäntöönpanosäädökset edellyttävät myös muutoksia valtioneuvoston asetukseen.

Direktiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset on saatettava voimaan 28.6.2021 mennessä.