Maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano ja yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön uudistaminen

OM018:00/2020 Säädösvalmistelu

Pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi ja toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön muuttamisesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM018:00/2020

Asianumerot VN/13298/2019

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.1.2020 – 1.7.2022

Asettamispäivä 29.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Keino Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa

Lainvalmistelu

HE laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 51/2022

Pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Tehdään yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöMari Aalto, oikeusministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 502
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1023 ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan harjoittamiskiellosta sekä toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi ja direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta (direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä).

Samoin tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön muuttamisesta.

Tiivistelmä

Pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi ja toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön muuttamisesta.

Lähtökohdat

Direktiivissä on kolme pääkokonaisuutta: varhaisen vaiheen saneeraus (II osasto), konkurssin tehneiden yrittäjien uusi mahdollisuus (III osasto) ja kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen (konkurssi, yrityssaneeraus ja velkajärjestely) tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet (IV osasto).

Direktiivin saneerausta koskevassa II osastossa säädetään saneerauspuitteistosta, jonka on oltava velallisen käytettävissä, kun tätä uhkaa maksukyvyttömyys. Tämän osuuden kantavana tavoitteena on tarjota velallisille mahdollisuus hakeutua saneerattavaksi tehokkaasti varhaisessa vaiheessa maksukyvyttömyyden välttämiseksi ja siten ehkäistä elinkelpoisten yritysten konkursseja.

Direktiivin III osastossa säädetään yritystoiminnassaan epäonnistuneiden, maksukyvyttömiksi ajautuneiden yrittäjien toisesta mahdollisuudesta. Pääperiaatteena on, että tällaisten rehellisesti toimineiden yrittäjien olisi vapauduttava heille jääneestä henkilökohtaisesta velkavastuusta kolme vuotta kestävän maksuohjelman myötä tai kolmessa vuodessa konkurssin alkamisesta. Samassa ajassa olisi lähtökohtaisesti vapauduttava myös elinkeinotoiminnan harjoittamista rajoittavista kielloista.

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerausta koskevien lakien muutostarpeet tavoitteena velkajärjestelyjen ja niiden kattavuuden parantaminen. Maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön uudistamista selvitetään, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Hallitusohjelman mukaan riskinottokykyä edistetään kehittämällä yrittäjälle entistä parempia mahdollisuuksia ”uuteen alkuun” muun muassa konkurssitilanteissa. Asiassa otetaan huomioon muun muassa EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano ja arvioidaan maksukyvyttömyyslainsäädännön kokonaistoimivuus.

Hallitusohjelman tavoitteet ovat pitkälti yhtenevät maksukyvyttömyysdirektiivin tavoitteiden kanssa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.