Osallisuustyöryhmä

Työryhmä vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi vammaispalveluissa (Osallisuustyöryhmä)

STM129:00/2019 Kehittäminen

Työryhmä arvioi ja valmistelee säännösehdotukset perusteluineen vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi heitä koskevassa palvelujen päätöksenteossa sekä palveluiden järjestämistavan valintaan liittyviksi oikeussuojakeinoiksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM129:00/2019

Asianumerot VN/12528/2019

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.1.2020 – 31.10.2020

Asettamispäivä 13.12.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Tavoitteena on selventää palvelujen järjestämistavan valintaa koskevia oikeussuojakeinoja. Tavoitteena on vahvistaa palvelujen laatua, oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin perustuviin palveluihin sekä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta.

Työn tuloksena on raportin muotoon kirjoitettu esitys. Raporttia hyödynnetään jatkossa laadittaessa hallitusohjelmaan sisältyvää vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä.

Tiivistelmä

Työryhmä arvioi ja valmistelee säännösehdotukset perusteluineen vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi heitä koskevassa palvelujen päätöksenteossa sekä palveluiden järjestämistavan valintaan liittyviksi oikeussuojakeinoiksi.

Lähtökohdat

Eräät vammaisjärjestöt ja vammaispalvelujen tuottajatahot jättivät 7.3.2018 eduskunnalle kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta (KAA 2/2018 vp). Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen vammaispalvelujen kilpailuttamisen kieltämisestä, mutta hyväksyi kolme talousvaliokunnan ehdottamaa lausumaa. Ensimmäisen lausuman mukaan valtioneuvoston tulee nimittää asiantuntijatyöryhmä, joka arvioi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa.

Vammaisten henkilöiden palveluiden kilpailuttaminen on herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua kielteisten asiakaskokemusten johdosta. On havaittu, että vuoden 2017 hankintalainsäädännön uudistamisen johdosta tarvitaan lisää ohjeistusta siihen, miten vammaisten henkilöiden palvelut hankitaan ja kilpailutetaan laadukkaasti ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet riittävällä tavalla huomioon ottaen.

Tämän johdosta STM:n rahoittamana ja THL:n koordinoimana vuonna 2019 on järjestetty valtakunnallinen koulutuskierros vammaispalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta. THL:n koordinoiman niin sanotun työrukkasen kokoonpano on ollut laaja-alainen ja koostunut muun muassa keskeisistä vammaisjärjestökentän toimijoista.

Lisää aiheesta