Kuntarakennelakia valmisteleva työryhmä

VM162:00/2011 Säädösvalmistelu

Työryhmän tulee seurata ja arvioida kunta- ja palvelurakenneselvityksestä kevään 2012 alue- ja kuulemiskierroksella saatavaa palautetta ja sen pohjalta - laatia yhteenveto alue- ja kuulemiskierroksesta
- tehdä uudistuksen vaikutusarviointi sekä
- laatia tarkennettu esitys uudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavoista.

Hallituksen linjausten jälkeen työryhmän tulee laatia hallituksen esitysluonnos laiksi kuntarakenteesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM162:00/2011

Asianumerot 2149/00.01.00.01/2011

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.2.2012 – 30.9.2012

Asettamispäivä 15.2.2012

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 31/2013 Käsittelytiedot eduskunnassa
Hallituksen esitys 53/2013 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 95/2013

Hyväksytty säädös 478/2013
Hyväksytty säädös 479/2013
Hyväksytty säädös 480/2013

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoituksena on valmistella kuntauudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa esitettyjen ja kevään 2012 alue- ja kuulemiskierroksen jälkeen täs-mentyvien hallituksen linjausten mukaisesti.

Tarkoituksena on, että laki kuntarakenteesta tulisi voimaan vuoden 2013 alusta ja uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut olisi tehty vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tiivistelmä

Työryhmän tulee seurata ja arvioida kunta- ja palvelurakenneselvityksestä kevään 2012 alue- ja kuulemiskierroksella saatavaa palautetta ja sen pohjalta - laatia yhteenveto alue- ja kuulemiskierroksesta
- tehdä uudistuksen vaikutusarviointi sekä
- laatia tarkennettu esitys uudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavoista.

Hallituksen linjausten jälkeen työryhmän tulee laatia hallituksen esitysluonnos laiksi kuntarakenteesta.

Lähtökohdat

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa eri-koissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen.

Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituk-senmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta

Hallitusohjelmassa tarkoitettua selvitystä kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta valmistellaan valtiovarainminis-teriön asettamassa Kunnallishallinnon rakenne -työryhmässä, jonka toimikausi päättyy 31.1.2012. Työryhmässä on edustajia valtiovarainminis-teriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä sekä asiantuntijoita Suomen Kuntaliitosta. Työryhmän tehtävänä on laatia työryhmän esitys kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta sekä karttamuotoinen kuntauudistusesitys.

Kuntauudistusta johtaa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä täydennettynä sosiaali- ja terveysministerillä ja peruspalveluministerillä. Uudistuksen poliittista valmistelua varten valtiovarainministeriö on asettanut valtiosihteereistä koostuvan kuntauudistuksen ohjausryhmän, jonka toimikausi on 14.9.2011 - 31.3.2015. Lisäksi valtiovarainministeriö on asettanut ajalle 7.10.2011 - 31.8.2012 hallituspuolueiden eduskuntaryh-mien edustajista koostuvan kuntauudistuksen seurantaryhmän. Seuranta-ryhmän tehtävänä on muun muassa seurata kunta- ja palvelurakenneselvityksen valmistelutyötä sekä keväällä 2012 toteutettavalla aluekierroksella siitä saatavaa kuntien palautetta.

Uudistuksen valmistelu jatkuu helmi-huhtikuussa 2012 toteutettavalla alue- ja kuulemiskierroksella ja sen jälkeen hallitus määrittele uudistuksen kriteerit ja etenemisen.