Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

YM007:00/2019 Säädösvalmistelu

Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on toimeenpanna rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos (2018/44/EU) valmistelemalla uusi laki rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä sekä sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksissa. Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 10.3.2020.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM007:00/2019

Asianumerot VN/2193/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2019 –

Asettamispäivä 1.1.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksessa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 16.1.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  9/2020
  12/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  19.3.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 108/2020

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksen (EU 2018/844) toimeenpano kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi on osa puhtaan energian säädöspakettia. Direktiivin toimeenpano edellyttää uuden lain valmistelua, laki sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksessa sekä rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmästä sekä muutosta maankäyttö- ja rakennuslakiin. Uudessa laissa säädetään velvollisuuksia sähköautojen latauspisteiden ja latausvalmiuden rakentamiselle sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmälle.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Maarit Haakana, Ympäristöneuvos
puh. +358 50 594 0167
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 50 432 7320
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD) 2010/31/EU muutettiin heinäkuussa 2018 muutetulla direktiivillä (2018/44/EU). EPBD:n tavoitteena on parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. EPBD:n tarkoituksena on nopeuttaa olemassa olevien rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia ja lisätä älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa sekä parantaa sähköautojen latausmahdollisuuksia. Se tähtää vähähiiliseen rakennuskantaan ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Tämän hankkeen tavoitteena on toimeenpannan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos valmistelemalla uusi laki rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä sekä sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksissa. Ympäristöministeriössä valmistellaan virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi.

Tarkempia tietoja hankkeesta on hankkeen www-sivuilla.
https://www.ym.fi/fi-I/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankayton_ja_rakentamisen_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Rakennusten_energiatehokkuusdirektiivin_toimeenpano

Tiivistelmä

Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on toimeenpanna rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos (2018/44/EU) valmistelemalla uusi laki rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä sekä sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksissa. Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 10.3.2020.

Lähtökohdat

Direktiivin (2018/44/EU)implementointi.

Lisätietoja

Lisää aiheesta