Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja ilmanlaatuasetuksen muuttaminen (ilmanlaatudirektiivin täytäntöönpanon täydentäminen)

YM028:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ympäristönsuojelulakiin eräitä muutoksia ilmanlaatua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Täytäntöönpanon täydentäminen edellyttää muutoksia myös ilmanlaadusta annettuun valtioneuvoston asetukseen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM028:00/2022

Asianumerot VN/22341/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.8.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (ilmanlaatudirektiivin täytäntöönpanon täydentäminen)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 46/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 1/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.1.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 274/2022

Pienhiukkaspitoisuuksien mittausasemia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin, jotta se vastaisi paremmin direktiivin vaatimuksia kansallisen pienhiukkasaltistuksen vähennystavoitteen määrittämiseen käytettävien mittausasemien vähimmäislukumäärästä myös väestömäärän mahdollisesti kasvaessa.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katariina Haavanlammi, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 250 072
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on täydentää ilmanlaatudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa eräiltä osin, jotta komission aloittama virallinen rikkomusmenettely keskeytettäisiin.

Ympäristönsujelulaissa pääkaupunkiseutuun kohdistettua pienhiukkaspitoisuuksien mittausvelvollisuutta koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin, jotta siitä ilmenisi yhteys kansallisen pienhiukkasaltistuksen arviointiin ja tähän liittyvään mittausasemien vähimmäislukumäärää koskevaan ilmanlaatudirektiivin sääntelyyn. Samalla direktiivin edellyttämä kyseiseen tarkoitukseen käytettävien mittausemien vähimmäislukumäärää koskeva laskukaava lisättäisiin asetustason sääntelyyn. Laskukaava perustuu väestömäärään ilmanlaadun seuranta-alueiksi määritellyillä alueilla.

Lisäksi valtioiden rajat ylittävään ilman pilaantumiseen liittyvissä tilanteissa täsmennettäisiin kuntien ja ympäristöministeriön ympäristönsuojelulaissa säädettyjä velvollisuuksia erityisesti toisten jäsenvaltioiden kanssa laadittavien yhteisten ilmanlaatuun liittyvien suunnitelmien valmistelussa.

Asetustason sääntelyyn tehtäisiin edellä mainitun laskukaavan lisäämisen lisäksi pääosin teknisiä ja terminologisia muutoksia. Muutokset koskisivat epäpuhtauden pitoisuuteen liittyvän kriittisen tason määritelmää sekä säännöksiä, jotka liittyvät otsonin pitkän ajan tavoitteisiin ja Ilmanlaadun seurannasta saatavien tietojen julkaisemiseen ja niistä tiedottamiseen

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ympäristönsuojelulakiin eräitä muutoksia ilmanlaatua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Täytäntöönpanon täydentäminen edellyttää muutoksia myös ilmanlaadusta annettuun valtioneuvoston asetukseen

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla on se, että komissio on aloittanut Suomea vastaan ilmanlaatudirektiivin kansallisen täytäntöönpanon puutteellisuuteen liittyvän virallisen rikkomusmenettelyn.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.