Valtioneuvoston asetus YM/2016/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 5 muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Juhani Gustafsson, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250338
Asia
Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen asetuksen (1040/2006) liitteen 5 kohtaa 2a muutetaan, ja lisätään uusi 2 d) kohta. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön Komission direktiivi 2014/80/EU, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY liitteen II muuttamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 5 muuttamisesta.
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole kuntiin, yrityksiin, kansalaisiin tai muuhun yleisöön kohdistuvia suoria taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen