Valtioneuvoston asetus MMM/2016/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Sami Niemi, Neuvotteleva virkamies p.029 5162391
Asia
Asetuksella muutettaisiin metsästysasetuksen 8 §:ää siten, että riistanhoitoyhdistyksen lupahakemuksesta antama lausunto muutettaisiin ennen lupahakemusten jättämistä annettavaksi alueen verotussuunnitelmaksi. Lisäksi Suomen riistakeskuksen määräaika ratkaista hakemukset tiettyyn päivään mennessä poistettaisiin vähämerkityksisen, hallinnollista byrokratiaa koskevan sääntelyn purkamiseksi. Asetuksella muutettaisiin metsästysasetuksen 16 a §:ää siten, että siinä otettaisiin huomioon aseiden tekninen kehitys. Lisäksi pykälää muutettaisiin siten, että villisian metsästyksessä edellytettäisiin jatkossa samanlaista asetta kuin hirven ja karhun metsästyksessä. Samalla pykälään tehtäisiin myös teknisluontoinen korjaus matemaattisten merkkien poistamisesta. Asetuksella muutettaisiin metsästysasetuksen 23 §:ää siten, että metsästyksen johtajalle lisättäisiin uusi tehtävä, jotta 25 §:n muuttamisen vaikutukset eläinsuojelun näkökulmasta jäisivät vähäisiksi. Asetuksella muutettaisiin metsästysasetuksen 24 §:ää siten, että muualla kuin Lapin maakunnassa hirvenmetsästys alkaisi lokakuun toisena lauantaina ja päättyisi joulukuun 31 päivä. Lapin maakunnassa hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkaisi 1.9. ja päättyisi 15.9. Kiimarauhan jälkeen Lapin maakunnan hirvenmetsästyksen toinen jakso alkaisi lokakuun toinen lauantai ja päättyisi joulukuun 31 päivä lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia, joissa metsästys päättyisi marraskuun 30 päivä. Lisäksi metsästysasetuksen 24 §:ää muutettaisiin siten, että hirven vahtimalla tapahtuva metsästys pelloilta maatalousvahinkojen vähentämiseksi alkaisi jo 1.9. ja päättyisi lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään ja kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran ja valkohäntäpeuran vahtimalla tapahtuva metsästys alkaisi syyskuun 1 päivä ja päättyisi syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään. Asetuksella muutettaisiin metsästysasetuksen 25 §:ää siten, että sellaisen hirvinaaraan ampuminen, jota vasa seuraa, ei olisi enää rikosoikeudellisesti rangaistavaa lokakuun toisesta lauantaista lähtien, kun hirven metsästys varsinaisesti alkaisi koirilla ja ajometsästyksenä. Hirvinaaraan, jota vasa seuraa, rauhoitus säilytetään syyskuun alusta lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään. Rikosoikeudellinen vasasuoja säilyisi siten ennallaan Lapin aikaistetussa hirvijahdissa ja esitetyssä 24 §:n 2 momentissa sallittavaksi esitetyssä ns. vahtimismetsästyksessä. Kuusipeuran, japaninpeuran, metsäkauriin, muflonin, valkohäntäpeuran ja saksanhirven naaraan, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, erityinen rauhoitusaika muutettaisiin siten, että olisi voimassa syyskuun 1 päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään. Asetuksen 16a §, 23 §:n 1 momentti ja 25 § on tarkoitettu tulemaan voimaan 6 päivänä syyskuuta 2016. Asetuksen 8 § ja 24 § on tarkoitettu tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen metsästysasetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksen 8 §:n muutos keventäisi Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien kuormitusta. Asetuksen 16a §:n muutokset lisäävät metsästäjien turvallisuutta. Asetuksen 23 §:n muutoksella varmistetaan eläinsuojelullisten intressien toteutuminen. 24 §:n muutoksella rauhoitettaisiin metsästys hirven lisääntymisen kannalta tärkeän kiima-ajan osalta. Tämän turvaa hirvikannan häiriöttömän lisääntymisen ja parantaa kannan elinvoimaisuutta ja suunnitelmallista hoitoa. 24 §:n 2 momentin mukaisella vahtimismetsästyksellä arvioidaan vähentävän hirvieläinten aiheuttamia maatalous- ja liikennevahinkoja. Metsästysajan aikaistaminen Etelä-Suomessa ei haittaisi merkittävästi muita luonnonkäyttömuotoja. Esitys vähentäisi lisäksi hallinnollista taakkaa, koska Suomen riistakeskukselta ei tarvitsisi enää hakea erillistä poikkeuslupaa syksyllä. 25 §:n muuttamisella olisi pitkällä aikavälillä vaikutusta hirvikannan rakennetta tasapainottavasti. Esitys mahdollistaisi normaalin ensimmäiseen kiimaan ajoittuvan tiinehtymisen useammin kuin tällä hetkellä, jolloin seuraavana kesänä vasat syntyvät aiemmin. Jos naaras, jota vasa seuraa, tulisi tahattomasti ammutuksi, on metsästyksen johtajan tehtävä suunnitella ja antaa tarvittavat määräykset vasan metsästämiseksi. Lisäksi on otettava huomioon, että poliisi voi tarvittaessa poliisilain 2 luvun 16 §:n nojalla tehdä tällaisen vasan lopettamismääräyksen. Suomen riistakeskus tulee seuraamaan 25 §:n vaikutuksia. Muutos vähentää poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten työtä, sillä vaikka tapaukset, joissa metsästäjä on vahingossa tai huolimattomuuttaan ampunut sellaisen hirvinaaraan, jota vasa seuraa, ovat varsin harvalukuisia, ne työllistävät poliisia melko paljon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen