Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2016/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevan direktiivin muuttaminen)

U 50/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Komissio antoi 25 päivänä toukokuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi sisältää nykyisellään säännöt sekä televisiolähetystoiminnalle että tilausvideopalveluille. Ehdotuksessa direktiivin ydinperiaatteena toimiva alkuperämaan periaate säilytetään ja lainkäyttösääntöjä pyritään selkeyttämään. Komissio ehdottaa direktiivin soveltamisalan laajentamista siten, että se kattaisi videonjakelualustat alaikäisten suojelun ja vihapuheen osalta. Lisäksi ehdotuksella velvoitettaisiin tilausvideopalvelut varaamaan eurooppalaisille teoksille vähintään 20 prosentin osuus ohjelmavalikoimasta. Perinteisiä televisiolähetyksiä koskevaa mainonnan sääntelyä esitetään kevennettäväksi. Ehdotuksella pyritään myös vahvistamaan kansallisten audiovisuaalialan sääntelyviranomaisten riippumattomuutta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Esitetty mainonnan sääntelyn joustavoittaminen vähentäisi perinteisiä televisiolähetyksiä koskevaa direktiivin mukaista sääntelyä. Direktiiviehdotuksen mukaisilla soveltamisalan laajentamista ja sääntelyviranomaisten riippumattomuutta koskevilla määräyksillä olisi puolestaan viranomaisten ja audiovisuaalialan yritysten hallinnollisia kustannuksia kasvattavia vaikutuksia. Ehdotuksella olisi vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön. Voimassa oleva direktiivi on saatettu pääosin osaksi Suomen lainsäädäntöä tietoyhteiskuntakaarella. Lakia olisi direktiivin muutoksen seurauksena tarkasteltava kauttaaltaan esimerkiksi soveltamisalaa, määritelmiä ja mainontaa koskevien säännösten osalta. Ehdotuksesta seuraavat pääasialliset kustannukset aiheutuisivat tilattaville videopalveluille ja videonjakelualustoille. Ne liittyisivät pääasiassa kuluttajansuojan parantamista koskevien säännösten täytäntöönpanoon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen