Työ- ja elinkeinoministeriön päätös TEM/2016/123

« Raha-asiainvaliokunta 8.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Varojen myöntäminen pk-yritysaloitteen toimenpideohjelman toimenpanoon

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938
Asia
Työ- ja elinkeinoministeriö on neuvotellut vuoden 2016 aikana Euroopan investointirahaston kanssa toimenpideohjelmaan ”Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi” liittyvien rahoitussopimusten sisällöstä. Rahoitussopimukset ovat 1) Euroopan Investointirahaston (EIR) ja Suomen valtion välinen rahoitussopimus (Funding Agreement between the Republic of Finland and the European Investment Fund) 2) Euroopan Investointipankin, Euroopan Unionin, EIR:n ja Suomen valtion välinen velkojienvälinen sopimus (Intercreditor Agreement) ja 3) EIR:n ja Suomen valtion välisestä panttausopimus (Pledge Agreement). Sopimukset koskevat lainojen myöntämistä pk-yrityksille yrityksen perustamisen alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan, uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille. Lainat myöntää ohjelmassa EIR:n hyväksymä rahoituslaitos. EIR myöntää lainoihin 50 prosentin takauksen. Suomen valtio myöntää ohjelmaan rahoitusta yhteensä 40 miljoonaa euroa käytettäväksi ohjelman aikana yrityksistä aiheutuneiden luottotappioiden maksamiseen. Ohjelmaa toteutetaan vuoteen 2033 saakka. Ohjelmaa toteuttaa EIR. Ohjelman kansallisesta hallinnoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö ohjelman hallintoviranomaisena. Rahoitussopimukset perustuvat pk-yritysaloiteohjelman toimenpideohjelmaan ”Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi”, joka on hyväksytty valtioneuvoston yleisistunnossa 14 tammikuuta 2016. Euroopan komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman 26 päivänä toukokuuta 2016. Esitetään, että raha-asiainvaliokunta puoltaisi varojen myöntämistä rahoitussopimusten mukaiseen käyttötarkoitukseen toimenpideohjelman toteutusaikana, jossa rahoituslaitokset myöntävät lainoja pk-yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy päätöksellään rahoitussopimukset. Rahoitussopimukset on tarkoitus allekirjoittaa 14.9.2016 ja tulevat heti sen jälkeen voimaan.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: PK-yritysaloitetta koskevaa toimenpideohjelmaa varten on myönnetty vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa 40 miljoonan euron arviomääräraha momentille 32.50.64. Määrästä Euroopan aluekehitysrahastoin osuus on 20 miljoonaa euroa ja Suomen valtion vastinrahoituksen osuus 20 miljoonaa euroa. Pk-yritysten ja erityisesti kasvuhakuisten pk-yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta parantuvat, koska pankit pystyvät EIR:n myöntämien takausten avulla rahoittamaan aiempaa korkeariskisempiä ja kasvuhakuisia yrityksiä, joilla ei ole tarjota riittäviä vakuuksia kuin mikä olisi ollut mahdollista ilman myönnettyjä takauksia.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta