Valtioneuvoston asetus OKM/2016/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Immo Aakkula, Hallitusneuvos p.+35 8295330354
Asia
Strategisen kehittämisen osuutta ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta ehdotetaan vahvistettavaksi ja rahoitusmalliin ehdotetaan lisättäväksi alakohtainen rahoitustekijä. Lisäksi asetukseen ehdotetaan muutoksia, jotka koskevat ammatillisen opettajankoulutukseen huomioon ottamisesta erikoistumiskoulutuksesta sovittaessa ja sitä järjestettäessä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitettävän asetuksen perusteella jaetaan ammattikorkeakoulujen ammattikorkeakoululain mukainen perusrahoitus, joka on vuonna 2016 noin 858 miljoonaa euroa. Esitettävä asetusmuutos lisää ammattikorkeakoulujen strategista rahoitusta n. 20 miljoonalla eurolla ja alakohtaista rahoitusta n. 8 miljoonalla eurolla. Vastaavasti se pienentää laskennallisiin kriteereihin pohjautuvaa koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusosuuksien kautta kanavoitavaa, toiminnan tuloksellisuuteen pohjautuvaa rahoitusta noin 3,5 prosenttiyksiköllä eli vuoden 2016 rahoituksen tasossa noin 27,5 miljoonalla eurolla. Muutos vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitusosuuksiin riippuen siitä, kuinka hyvin ne toteuttavat asetuksen 14 §:n 1 momentissa säädettyjä strategisia tavoitteita. Esitetyllä muutoksella ei ole vaikutusta ammattikorkeakoulujen rahoituksen kokonaismäärään eikä valtiontalouden kokonaisuuteen. Erikoistumiskoulutusmahdollisuuden laajentaminen myös ammatillisen opettajankoulutuksen alalle mahdollistaa tämän työelämässä jo toimiville suunnatun koulutusmuodon entistä laajemman ja yliopistojen kanssa yhdenmukaisen toteutumisen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen