Hallituksen esitys TEM/2016/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta

HE 162/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Timo Ritonummi, Teollisuusneuvos p.+35 8295064798
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi energiatehokkuuslakia. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin artikla julkisten elinten hankintojen energiatehokkuutta koskevista velvoitteista. Lisäksi lakia täydennettäisiin eräiden energiatehokkuusdirektiivin määritelmien osalta. Ehdotuksen taustalla on tarve täsmentää energiatehokkuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa Euroopan komission Suomelle antamassaan perustellussa lausunnossa esille tuomien kohtien osalta. Muutosten tavoitteena on vahvistaa julkisen sektorin esimerkillistä roolia energiatehokkuuden edistäjänä. Lain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan keskushallintoviranomaisia, näiden hankkiessa esityksessä tarkoitetun mukaisesti tuotteita, palveluja ja rakennuksia. Julkisten elinten hankintoja koskevat säännökset ehdotetaan lisättäviksi uuteen erilliseen lukuun ja lakiin ehdotetaan lisättäviksi keskeiset määritelmät. Sääntelyn sujuvoittamiseksi lakiin ehdotetaan myös joitain teknisiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen