Hallituksen esitys STM/2016/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

HE 219/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Voimassa olevassa laissa säädetyt savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin kiellot rajattaisiin Euroopan komission päätöksen mukaisesti koskemaan purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa. Mahdollisiin muihin savuttomiin tupakkatuotteisiin ei ehdotetussa laissa kohdistuisi erityisiä rajoituksia. Valtakunnallista tupakkalain valvontaohjelmaa koskevaa sääntelyä kevennettäisiin siten, että tupakkalaissa ei enää säädettäisi valvontaohjelman pakollisesta sisällöstä. Tämä vastaa terveydensuojelulakiin ehdotettua muutosta. Lakiin tehtäisiin myös eräitä muita muutoksia, jotka ovat luonteeltaan pääosin teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tupakkalain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotetaan savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin kiellon rajaamista niin, että kielto koskisi vain purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa. Tämän seurauksena tupakkatuotteita valmistavat yritykset voisivat tuoda Suomen markkinoille sellaisia savuttomia tupakkatuotteita, jotka eivät täytä edellä mainittujen tuoteryhmien määritelmiä. Sähkösavukkeen säiliön koon rajaaminen 2 millilitraan myös sellaisten sähkösavukelaitteiden osalta, jotka eivät ole kertakäyttöisiä, saattaisi vaikuttaa vähentävästi sähkösavukkeiden myyntiin Suomessa. Toisaalta vastaava rajaus on tehty eräissä muissakin EU:n jäsenmaissa, minkä vuoksi vaikutusten arvioidaan jäävän verraten vähäisiksi. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Esityksessä ehdotetaan valvontaohjelmaa koskevan sääntelyn keventämistä niin, ettei tupakkalaissa enää säädettäisi valvontaohjelman pakollisesta sisällöstä. Valviralla olisi siten nykyistä enemmän harkintavaltaa valvontaohjelman laatimisessa. IHMISIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET: Savuttomien tupakkatuotteiden kiellon muuttaminen esityksessä ehdotetulla tavalla mahdollistaa sen, että Suomessa saattaa tulla myyntiin uudentyyppisiä, innovatiivisia tupakkatuotteita, jotka ovat omiaan vetoamaan erityisesti lapsiin ja nuoriin. Rajaamalla sähkösavukkeiden säiliön koko 2 millilitraan kaikentyyppisten laitteiden osalta voidaan ehkäistä tilanteita, joissa käyttäjän suuhun päätyy vahingossa vaarallisen suuri määrä nikotiininestettä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen