Hallituksen esitys VM/2016/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 203/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivi 2015/2376 direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetuilla laeilla on tarkoitus aloittaa veroalan tiedonvaihto yritysten rajatylittäviä liiketoimia varten annetuista ennakkopäätöksistä ja ennakkohinnoittelusopimuksista. Tarkkaa arviota vaikutusten suuruudesta ei ole mahdollista esittää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen