Hallituksen esitys VM/2016/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 201/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Pauli Kariniemi, Finanssineuvos p.+35 8295530210
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Finanssivalvonnasta annettua lakia, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua lakia, työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia sekä arvopaperimarkkinalakia. Esityksen mukaan Finanssivalvontaa edustaisi yhteisen valvontamekanismin valvontaelimessä Finanssivalvonnan johtokunnan nimeämä edustaja. Johtokunnan jäsenten lukumäärä voitaisiin laajentaa kuudeksi. Valvontamaksua koskevaan sääntelyyn lisättäisiin uudet maksuluokat Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen luottolaitoksen Suomessa toimivalle merkittävälle sivuliikkeelle sekä tällaisen luottolaitoksen erittäin merkittävälle sivuliikkeelle. Lisäksi perusmaksuja korotettaisiin seitsemällä prosentilla ja suhteellisten maksujen kertoimia alennettaisiin viidellä prosentilla. Säännöksiä rikkomuksista ilmoittamisesta Finanssivalvonnalle lisättäisiin sekä säännöksiä asiakasriskien, muiden riskikeskittymien ja keskinäisten liiketoimien raportoinnista selvennettäisiin ja raportointitaakkaa vähennettäisiin. Arvopaperimarkkinalain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältövaatimusta koskeva säännös yhdenmukaistettaisiin eduskunnan asiaa koskevan lausuman mukaisesti vastaamaan asiaa sääntelevän direktiivin sanamuotoa. Lisäksi vastuun rajoitusta koskeva säännös tietojen antamisesta Finanssivalvonnalle kumottaisiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
TALOUDELLLISET Valvottavien maksurasitteen kohdentuminen muuttuu jatkossa nykyisestä. Muutos johtuu kuitenkin ensisijaisesti toimialan rakennemuutoksesta ja vasta toissijaisesti lakiin ehdotetuista muutoksista. Jos oletetaan, että finanssisektorin nykyinen rakenne ja koko säilyy ennallaan, esitetty uusi valvontamaksumalli laskisi lain perusteella kerättävien valvontamaksujen enimmäismäärää noin miljoonalla eurolla 33,2 miljoonaan euroon. On kuitenkin arvioitu, että toimialan rakennemuutoksen seurauksena luottolaitossektorin tase supistuu Suomessa noin 170 miljardilla eurolla, mikä samalla vähentää lain perusteella kerättävien valvontamaksujen yhteenlaskettua enimmäismäärää. Tällöin arvioidaan, että lain mahdollistama maksujen enimmäismäärä olisi noin 26,6 miljoonaa euroa, mikä kuitenkin nykytiedon valossa riittäisi osaltaan kattamaan Finanssivalvonnan vuosittaisen resurssitarpeen tulevina vuosina. Rakennemuutoksen seurauksena Finanssivalvonnan johtokunnan määrittelemä alentamiskerroin poistunee, mikä pääsääntöisesti nostaisi valvottavilta tosiasiallisesti kerättäviä suhteellisia valvontamaksuja prosentuaalisesti merkittävästi, mahdollisesti noin 50 prosenttia nykytilaan nähden. Niiden ulkomaisten ETA-sivuliikkeiden kohdalla, jotka siirtyvät uuteen merkittävän sivuliikkeen kategoriaan maksukorotukset ovat edellistä suurempia, noin 100 prosenttia. Valvottavaluokkiin tehtävät muutokset muuttaisivat kuitenkin lähtökohtaisesti maksujen kohdistumista paremmin Finanssivalvonnan resurssitarpeita vastaavaksi. Jatkossa toimialoittain tarkasteltuna rahoitussektori kattaisi noin kaksi kolmasosaa maksuista vakuutussektorin kattaessa loput yksi kolmasosaa. Tämä vastaisi nykyistä paremmin Finanssivalvonnan todellista, eri sektoreiden valvontaan kohdistuvaa, työmäärää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen