Valtioneuvoston asetus TEM/2016/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Netta Skön, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295047059
Asia
Asetuksella säädetään ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan toiminnasta. Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukuntaa koskevat säännökset sisältyivät aikaisemmin valtioneuvoston asetukseen ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008), joka on kumottu asetuksella 1534/2015 1.1.2016 alkaen. Ydinenergialakia ja säteilylakia on muutettu lailla 676/2015, jolloin mm. ydinenergia-lain 7 q §:ä muutettiin siten, että yleisten turvallisuusmääräysten antovalta siirrettiin 1.1.2016 lukien Säteilyturvakeskukselle, lukuun ottamatta ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukuntaa koskevia säännöksiä, joista tulee säätää erikseen valtioneuvoston asetuksella. Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan toiminnasta ja tehtävistä tarkemmin säätämiseksi on tarpeen antaa ehdotettu uusi asetus ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta. Asetus sisältäisi säännökset turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta, sen toiminnasta ja tehtävistä. Aikaisempaan, jo kumottuun asetukseen 734/2008 nähden uudessa asetuksessa ehdotetaan neuvottelukunnan tehtävien saattamista ajan tasalle sekä kokoonpanoa koskevien säännösten täsmentämistä. Muilta osin ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta olisi edelleen laissa säädetyn mukaisesti Säteilyturvakeskuksen yhteydessä toimiva erityinen asiantuntijaelin, joka avustaa keskusta ydinenergian käytön turvajärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole budjettivaikutuksia, eikä vaikutuksia ympäristöön, yrityksiin tai viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen