Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/107

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 171/2016 vp; EV 125/2016 vp)

HE 171/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain muuttamisesta ja lain maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen