Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2017/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta 2017-2019

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Yrsa Nyman, Neuvotteleva virkamies p.029 5150293
Asia
Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman tavoitteena on edistää perustuslain 22 §:ssä säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Toimintaohjelman painopistealueita ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio. Toimintaohjelma sisältää yhteensä 43 hanketta, jotka jakautuvat kaikkien ministeriöiden hallinnonaloille. Toimintaohjelman valmistelussa on huomioitu erityisesti valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon linjaukset, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamat suositukset, hallitusohjelman linjaukset, ylimpien laillisuusvalvojien ja erityisvaltuutettujen näkemykset sekä kansalaisjärjestöjen esittämät huolenaiheet. Toimintaohjelman oikeudellisen perustan muodostavat perustuslaissa turvatut perusoikeudet, Suomen ratifioimat kansainväliset ja alueelliset ihmisoikeussopimukset sekä Euroopan unionin perusoikeuskirja. Toimintaohjelmaehdotuksen on laatinut oikeusministeriön asettama valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto, jossa on edustus kaikista ministeriöistä sekä lisäksi asiantuntijat oikeuskanslerinvirastosta, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta sekä Ihmisoikeuskeskuksesta.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta 2017–2019
Vaikutukset
Toimintaohjelma vahvistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Toimintaohjelman toimenpiteillä pyritään puuttumaan havaittuihin perus- ja ihmisoikeusongelmiin ja täydentämään eri politiikkasektoreilla tehtävää perus- ja ihmisoikeuksia edistävää työtä. Tavoitteena on lisäksi Suomen kansallisen ja kansainvälisen perus- ja ihmisoikeuspolitiikan yhdenmukaisuus. Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto seuraa toimintaohjelman toimeenpanoa. Toimintaohjelman toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset ovat sellaisia, että toimenpiteet voidaan toteuttaa olemassa olevien kehysten puitteissa. Joitakin toimenpiteitä varten on saatu erillistä projektirahoitusta Euroopan komissiolta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen