Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Jussi Laanikari, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5162432

Asia
Hirvivahinkojen maastossa suoritettavaa arviointimenetelmää ehdotetaan yksinkertaistettavan. Mittauksissa laskettaisiin jatkossa ainoastaan kasvatettavaksi tarkoitetut puut kaikkien puiden sijaan ja tämän vuoksi asetuksen liitteessä 2 esitettyjä laskentakaavoja muutettaisiin vastaavasti. Asetuksen liitteen 1 puulajikohtaisia vaurioluokkia ehdotetaan yhdistettäväksi. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusimmat summa-arvomenetelmän aputaulukot. Määritetään riistavahinkolain (105/2009) 14 §:n edellyttämät kolmen vuoden määräajoin tarkistettavat poronhoitoalueen vasontaprosentti ja paliskunnittain arvioidut vasakuolleisuusprosentit. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Uusimpien vuoden 2013 taulukoiden käyttöönotto voi nostaa vahingonkorvauksia noin 25 prosenttia. Korvausten kasvu on kuitenkin pieni verrattuna pyyntilupamaksujen kertymään (vuonna 2018 kertymän määräksi arvioidaan yhteensä 4 575 000 euroa). Hirvieläinten aiheuttamat metsävahingot vuonna 2016 olivat noin 432 000. Arviointimenetelmän yksinkertaistaminen nostaa keskimääräistä korvaustasoa noin 9 prosenttia. Vuoden 2016 hirvivahinkojen määrään suhteutettuna korvaustason muutos olisi ollut noin 147 000 euroa. Toisaalta muutokset pienentävät selvästi hallinnon kustannuksia hirvivahinkoarviointeja tekevässä Suomen metsäkeskuksessa. Vahingot korvataan momentilta 30.40.41 (Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen, siirtomääräraha 3 v). Arviointimenetelmän muutos ja uudet aputaulukot otetaan käyttöön vuoden 2017 hirvivahinkoja arvioitaessa. Vasahävikkikorvaukseen tehtävät muutokset eivät nosta suurpetojen aiheuttamia porovahinkoja, koska komission Suomelle asettama maksukatto 10 000 000 euroa on jo ylitetty vuoden 2016 vahingoissa. Vasahävikkikorvauksen prosentteja sovellettaisiin kuitenkin jo vuoden 2015 vielä maksamattomien vahinkojen korvaamiseen vastaavalla tavalla kuin vuoden 2013 asetuksessa riistavahingoista (309/2013). Suurpetojen aiheuttamat vahingot korvataan talousarvion rajoissa momentilta 30.40.42 (Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen, siirtomääräraha 2 v).

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.